Found: 322  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการจัดการกับข้อมูลวัดที่สูญหาย = Comparison of missing measurement data treatment meth...
ชื่อผู้แต่งเทพสวรรค์ จันทร์ฟอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการแก้ปัญหาข้อมูลผิดปกติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากงานวางแผนการทดลอง โดยใช้อำนาจการ...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ จินตรัตน์
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ วี ของแครมเมอร์ ระหว่างการวิเคราะห์โดยการรวมเซลล์กับไม่รวม...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ อินทราย, 2505-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟและตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนความควรจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบส...
ชื่อผู้แต่งภัทราพร ทองนิ่ม
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวด้วยวิธีการทดสอบแบบดั้งเดิมและเชิงลำดับ ...
ชื่อผู้แต่งภัทร ศรีสรวล
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกQA14.53 ภ363ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครอง / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์, บรรเจิด สิงคะ...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543.
เลขเรียกK ช486ก,070.43012 ช62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีเอสวีเอ็ม = SUPPORT VECTOR MACHINE FOR CLASSIFICATION/ ภาณุพงศ์ เสนาธรรม
ชื่อผู้แต่งภาณุพงศ์ เสนาธรรม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแบ่งแยกการขันสรูโดยใช้วิธีเอสวีเอ็ม= Screw Fastening Classification Using SVM/ กวิตม์ วรางกูร, ธน...
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ ปานตา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหารการพาณิชย์ และการขนส่ง - กฏวากยสัมพันธ์ระดับการประยุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์ปัญชา
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [254?]
เลขเรียก005.369 ก117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี เค แอนด์ เอส โฟโต้สตูดิโอ, 2545.
เลขเรียกQA 76.76.S67 ก399ก 2545,519.535 ก399ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกHA32 ก461 2548,005.369 ก117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกHA32 ก641,001.64253 ก399ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกHA32 ก6ก 2543,001.40285 ก399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา, ผู้แต่ง
เลขเรียก001.40285 ก399กช 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา