Found: 323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อก เมื่อข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อสมม...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ ดีไพบูลย์
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการจัดรวมข้อมูลอย่างมีลำดับ / เลิศชาย ฤกษ์ดำริห์ = A study ...
ชื่อผู้แต่งเลิศชาย ฤกษ์ดำริห์, 2500-
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสกัดคำสำคัญจากบทคัดย่อภาษาอังกฤษ / โดย ทัศนีย์ อุทัยสุริ.
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ อุทัยสุริ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกT58.5 ท65 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนเรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...
ชื่อผู้แต่งนลินี พลแย้ม.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารข้อมูล / ชูชัย ธนสารตั้งเาจริญ และ ทินกร ดุ๊ก.
ชื่อผู้แต่งชูชัย ธนสารตั้งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์, ม.ป.ป.
เลขเรียก001.64
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารข้อมูลเชิงดิจิตอล รหัสวิชา 04-413-418 / กมลพรรณ จารุวาระกูล
ชื่อผู้แต่งกมลพรรณ จารุวาระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555
เลขเรียก621.39 ก136ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารข้อมูลและไมโครคอมพิวเตอร์เนตเวอร์ค / ยืน ภู่วรวรรณ, ไพศาล สงวนหมู่
ชื่อผู้แต่งยืน ภู่วรวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529.
เลขเรียกQA76.5 ย327ก 2529,005.71 ย73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทสำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโลจิทเป...
ชื่อผู้แต่งอรุณรัตน์ โพธิ์คำ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการ / ศิรินทร์ สุนทรมณฑล = A design of computeri...
ชื่อผู้แต่งศิรินทร์ สุนทรมณฑล, 2497-
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบแฟ้มข้อมูล / พิชัย บูรณสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งพิชัย บูรณสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นวกนก, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกQA76.9F5 พ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบแฟ้มข้อมูล = File designs / เรียบเรียงโดย พิชัย บูรณสมบัติ และคณาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์.
ชื่อผู้แต่งพิชัย บูรณสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นวกนก, [2528?]
เลขเรียกHF5736 พ642,005.74 พ232ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบแฟ้มเวชระเบียนสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์ / พงษ์ชัย ศิรินฤมิตร = A design of computerized med...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ชัย ศิรินฤมิตร
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมพิศ โกศัลวัฒน์
ชื่อผู้แต่งสมพิศ โกศัลวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557
เลขเรียก511.8 ส269ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้าโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม พีซี = Data acquisition on IBM PC / สันต...
ชื่อผู้แต่งสันติ อุดมวงษ์กุล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล / พนม ลิ้มอารีย์.
ชื่อผู้แต่งพนม ลิ้มอารีย์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ปรีดาการพิมพ์, 2530.
เลขเรียก371.46072
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา