Found: 323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSSX / บุญเรียง ขจรศิลป์
ชื่อผู้แต่งบุญเรียง ขจรศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการงานบริการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการและตำรา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
เลขเรียกHA 32 บ546ก 2537,004.3 บ547ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ = Data analysis of the qualitative research / วรรณดี สุทธินร...
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561
เลขเรียกH62 ว-ก 2561,001.42 ว247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในงานอนามัยชุมชน / ธราดล เก่งการพานิช, มณฑา เก่งการพานิช
ชื่อผู้แต่งธราดล เก่งการพานิช
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ศิริสุขการพิมพ์, 2539.
เลขเรียกWA26.5 ธ379ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows version 10-12 / ...
ชื่อผู้แต่งบุญเรียง ขจรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.เอ็น. การพิมพ์, 2548.
เลขเรียกHA32 บ546,005.369 บ546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows version 10-12 / ...
ชื่อผู้แต่งบุญเรียง ขจรศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.พี.เอ็น. การพิมพ์, 2547.
เลขเรียกHA32 บ74,005.369 บ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ...
ชื่อผู้แต่งธานี จันทโกศล
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2805 ธ517ก 2537,025.04 ธ 653 ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / จันทร์พ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก378.16 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพการใช้และความต้องการข้อมูลข่าวสารประชากรเพื่อการพยาบ...
ชื่อผู้แต่งจำเป็นศรี คันธวงศ์, 2496-
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก610.73069
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระดับการใช้สารสนเทศที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งวรรณทิพย์ กุคำใส, 2505-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้ ของประเทศไทย = A study of management in...
ชื่อผู้แต่งชวลิต แดงสกุล.
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกThesis 353.8 ช17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย / ปรีชา พัวนุกุลนนท์ = A study of...
ชื่อผู้แต่งปรีชา พัวนุกุลนนท์
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการปรับปรุงความไม่สมดุลของข้อมูลสำหรับสร้างโมเดลการจำแนกกลุ่ม / รัตนากร สอนสุกอง
ชื่อผู้แต่งรัตนากร สอนสุกอง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา