Found: 323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย เบญจา ยอดดำเนิน - แอ็ต...
ชื่อผู้แต่งเบญจา ยอดดำเนิน - แอ็ตติกจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
เลขเรียก001.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ / นภดล ร่มโพธิ์
ชื่อผู้แต่งนภดล ร่มโพธิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. ม.ป.พ.], 2555
เลขเรียกQA 279.4 น16 2555,658.4033 น191ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ.
ชื่อผู้แต่งพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538.
เลขเรียกHA29.5.T5 พ252 2538/2,001.422 พ252ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ สุภางค์ จันทวานิช. [text]
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551.
เลขเรียกH62 ส837ก 2551,001.422 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกH62 ส837ก 2546,001.422 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกH62 ส837ก 2552,001.422 ส837ก 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกH62 ส723 2543,001.42 ส837ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกH62.5.T5 .ส723 2549,001.4225 ส837ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกH62 ส837ก 2559,001.4225 ส837ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ/ สุภางค์ จันทวานิช
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกH62 ส837ก 2554,001.425 ส858ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป / บุญเรียง ขจรศิลป์.
ชื่อผู้แต่งบุญเรียง ขจรศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียก001.64

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา