Found: 322  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ. [text]
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ ศิลป์จารุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2552.
เลขเรียกHA32 ธ515ก 2552,005.369 ธ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ ศิลป์จารุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2560.
เลขเรียกHA32 ธ516ก 2560,001.4220285 ธ253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครด้านจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : ...
ชื่อผู้แต่งปทีป เมธาคุณวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก174.90904
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้า ไมน์นิง เบื้องต้น / โดย เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ดาต้า คิวบ์, 2557.
เลขเรียกQA276.4 อ885,006.312 อ82ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง ความพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของเกษตรกรในชนบทแห่งหนึ่ง / สุรินท...
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ นิยมางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เลขเรียกHB2104.55 ส861 2553,630.92 ส871ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ / เกรียงศักดิ์ หลิวจันทรีพัฒนา
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ หลิวจันทรีพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกQA76.76.E6 ก768
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์ / เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกR858 ก84,WA26.5 ก768ก 2538,001.642 ก57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ / สมจิต วัฒนาชยากุล.
ชื่อผู้แต่งสมจิต วัฒนาชยากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2527.
เลขเรียกQA279 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม (กับ GLIM) = Analysis of categorical data (with GLIM) / วีรานันท์ พงศา...
ชื่อผู้แต่งวีรานันท์ พงศาภักดี
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537.
เลขเรียกQA278.2 ว844,001.4 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม (กับ GLIM) = Analysis of categorical data (with GLIM) / วีรานันท์ พงศาภั...
ชื่อผู้แต่งวีรานันท์ พงศาภักดี
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2541.
เลขเรียกQA169 ว853ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา