Found: 323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องข้อมูลและแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเร...
ชื่อผู้แต่งภัสสร พิมบุญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นประ...
ชื่อผู้แต่งเรวัต รัตตะโน.
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี), 2557.
เลขเรียก372.34 ร849ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามิดเดิลแวร์สำหรับการนำข้อมูลเข้าคลังข้อมูล : กรณีศึกษากระทรวงคมนาคม / โดย สราญจิต สุวัฒนาน...
ชื่อผู้แต่งสราญจิต สุวัฒนานันท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกQA76.76.M54 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้งาน VoIP ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [ele...
ชื่อผู้แต่งวังทิพย์ รัตนพงศ์ผาสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่อโดยใช้เทคนิคการจำแนกข้อมูลร่วมกับต้นไม้ตัดสินใจ [...
ชื่อผู้แต่งสุภัคชญา ลีแสวงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน [electroni...
ชื่อผู้แต่งกายกาวิล เกิดสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลของเครื่องร่างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ / สนธยา สุธัมมสภา = Development of the...
ชื่อผู้แต่งสนธยา สุธัมมสภา, 2495-
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบจำลองข้อมูลการสำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งทิพยา ถินสูงเนิน
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555
เลขเรียกวจ 005.7 ท474ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการจัดอันดับข้อมูลบนโครงข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ [electronic resource] = A development of d...
ชื่อผู้แต่งชานนทร์ คงศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการประมาณข้อมูลสูญหายโดยการถ่วงน้ำหนักแบบวนซ้ำด้วยวิธีของแจ็คไนฟ์และการวิเคราะห์การถดถอย...
ชื่อผู้แต่งจำลอง วงษ์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโครงสร้างการทำสำเนาระบบเมลเซิร์ฟเวอร์บนลินุกซ์ [electronic resource] = A development of repl...
ชื่อผู้แต่งพัฒนพงษ์ โพธิปัสสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนระบบการจัดการโดยกรรมวิธีข้อมูล / วสันต์ หงสกุล
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528.
เลขเรียก001.6 ว358ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางธุรกิจ = Business research / สรชัย พิศาลบุตร
ชื่อผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551.
เลขเรียกHD30.4 .ส426 2551,650.072 ส325ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา