Found: 323  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมศาสตร์ = Experimental design : procedures for the behavioural sciences / ...
ชื่อผู้แต่งเคริก์, โรเจอร์ อี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2523.
เลขเรียก519.5
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
302
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมศาสตร์ = Experimental design: Procedures for the Behavioral sciences / โรเ...
ชื่อผู้แต่งเคิร์ก, โรเจอร์ อี
พิมพลักษณ์พระนคร : แผนกวิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.
เลขเรียก001.422 อ444ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
303
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสังเคราะห์งานวิจัย ข้อเขียน และบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการวิจัย / อภิชัย พัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ภารกิจวิทยาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกHC445 อ251ค,330.9593 คส961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
304
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล ( Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553
เลขเรียก005.73 อ978ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
305
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล (Data structure) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียกQA76.9.D35 อ978 2549,005.73 อ86ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
306
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล (Data Structures) : เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) / โอภ...
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกQA76.9.D35 อ94 2559,005.73 อ86ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
307
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล (Data structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียก005.73 อ978ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
308
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล / อโรชา ชีรนรวนิชย์
ชื่อผู้แต่งอโรชา ชีรนรวนิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2541
เลขเรียกQA76.6 อ24 2541,005.73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
309
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล / ดรุณี ศมาวรรตกุล
ชื่อผู้แต่งดรุณี ศมาวรรตกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528.
เลขเรียก004.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
310
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล / ดรุณี ศมาวรรตกุล
ชื่อผู้แต่งดรุณี ศมาวรรตกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่]: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25--]
เลขเรียก001.6442
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
311
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล = Data structures / วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไอเดียซอฟท์แวร์เทคโนโลยี, 2550.
เลขเรียกQA76.9.D35 ว743ค 2550,005.73 อ86ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
312
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลเข้าใจง่าย / คอช,จิม.
ชื่อผู้แต่งคอช,จิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน, 2549.
เลขเรียก005.73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
313
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / สุชาย ธนวเสถียร
ชื่อผู้แต่งสุชาย ธนวเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529.
เลขเรียก001.6442 ส42ค 2529
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
314
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / สุชาย ธนวเสถียร, วิชัย จิวังกูร.
ชื่อผู้แต่งสุชาย ธนวเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2527.
เลขเรียกQA76.9.D35 ส725 2527,001.6442 ส42ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
315
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / สุชาย ธนวเสถียร,วิชัย จิวังกูร .
ชื่อผู้แต่งสุชาย ธนวเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียก005.73 ส758ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา