Found: 322  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Microsoft Office / สุพัฒน์ สมจิตรสกุล.
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ สมจิตรสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกH62 ส831ก,001.40285 ส46ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบข้อมูล = Management information system
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เมืองไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533.
เลขเรียก658.4 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสารสนเทศสำหรับตู้รถสินค้า ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ / คณิต ไข่มุกด์ = A computerized wagons mana...
ชื่อผู้แต่งคณิต ไข่มุกด์
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบข้อมูลพื้นฐานในวิทยาลัยครู [text] / จารึก เพชรจรัส
ชื่อผู้แต่งจารึก เพชรจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2531
เลขเรียกวจ 020 จ319ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะ ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถ...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ ขันตี
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกวจ 372.011 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด / โดย สุรชาติ สินทรัยพ์.
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ สินทรัยพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
เลขเรียกLB1028.26 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม modified regression tree / พรพิมล อุดมมาลัย = Data classification b...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล อุดมมาลัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกข้อมูลแบบสองระดับโดยใช้นาอีฝเบย์สและแรนดอมฟอเรส / เดชา แสนโยธา
ชื่อผู้แต่งเดชา แสนโยธา
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก005.7 ด841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Data Entry II / โดย ศิริชัย พงษ์วิชัย
ชื่อผู้แต่งศิริชัย พงษ์วิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกQA76.9.D337 ศ452,005.369 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีค่าความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.
ชื่อผู้แต่งอุทุมพร จามรมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2540.
เลขเรียกLB2822.75 อ732,001.4225 อ-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเหมืองข้อมูล = Data mining / สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
ชื่อผู้แต่งสุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. บางกอกบล็อก, 2557.
เลขเรียกQA76.9.D343 ส851,006.312 ส849ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเหมืองข้อมูล = Data mining / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558.
เลขเรียกQA76.9.D343 ส657ก,006.312 ส657ก 2559 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเหมืองข้อมูล = Data mining / สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
ชื่อผู้แต่งสุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559
เลขเรียกQA76.9.D343 ส-ก 2559,006.312 ส851ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเหมืองข้อมูล. เล่ม 1, การค้นหาความรู้จากข้อมูล = Data mining 1 : discovering knowledge in da...
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2560
เลขเรียกQA76.9.D343 ส-ก 2560,006.312 ส657ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำเหมืองข้อมูล. เล่ม 2, วิธีการและตัวแบบ = Data mining 2 : methods and models / สายชล สินสมบู...
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทจามจุรีโปรดักส์, 2559.
เลขเรียกQA76.9.D343 ส657,519.5 ส657ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา