Found: 322  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลข่าวสาร : บนเส้นทางการพัฒนาสาธารณสุข / [ผู้เรียบเรียง ชัยรัตน์ พัฒนเจริญ, วนิดา วิระกุล, อด...
ชื่อผู้แต่งชัยรัตน์ พัฒนเจริญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, 2534.
เลขเรียกRA422.5 ช424,WA30 ศ814ข 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลคุณภาพชีวิตคนไทยตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2530/2531 / ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2537
เลขเรียก005.742 ค872ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานการวางแผนการศึกษา / นครศรีธรรมราช, วิทยาลัยครู
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2526.
เลขเรียก370.7 น11ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อการบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน / ศ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนัก, 2539.
เลขเรียกWX26.5 ข289 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรปี2553 / สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
เลขเรียก338.17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลระดับอำเภอ เล่มที่ 1 การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา 21 อำเภอ 6 กิ่งอ...
ชื่อผู้แต่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2546
เลขเรียกสร 307.76 พ935ข 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศโรงเรียนประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่งชลีพร พงษ์ประสิทธิ์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2805 ช256ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Introduction to computer programming / นวลนดา ส...
ชื่อผู้แต่งนวลนดา สงวนวงษ์ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543
เลขเรียกQA76.6 น319ค 2543,005.1 น319ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ในการจัดการและการใช้ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดตรัง = Kn...
ชื่อผู้แต่งประไพ ปัญญาศิริ, 2505-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ / ฤทัย หงส์สิริ, มานิตย์ จุมปา.
ชื่อผู้แต่งฤทัย หงส์สิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542.
เลขเรียกKPT2476 .ฤ36 2542,342.593 ฤ176ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล : Big data series ll : Think like a data scientist / อสมา กุลวานิชไชยนันท...
ชื่อผู้แต่งอสมา กุลวานิชไชยนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว เพรส, 2561.
เลขเรียกQA76.9.D32 อ443ค 2561,005.7 อ443บว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพการบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี : ศึกษากรณีผู้มารับบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้า / คณ...
ชื่อผู้แต่งคณิตา สำราญพงษ์.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก380.019593 ค131ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ SPSS data entry IITM : การสร้างและการตรวจสอบข้อมูล / อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกHA32 .อ75,001.4225 อ846ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ = Graphic presentation / สารภี ลีประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งสารภี ลีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิชาการ ชมรมนักอนามัยชุมชนแห่งประเทศไทย, [254?].
เลขเรียกQA90 ส673
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ = Graphic presentation / สารภี ลีประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งสารภี ลีประเสริฐ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [253-]
เลขเรียกQA90 ส673
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา