Found: 322  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561.
เลขเรียกHA32 ก398 2561,005.369 ก398ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล/ กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกHA32 ก-ก 2560,005.369 ก217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
139
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากการสำรวจ และการวิเคราะห์ [videorecording] / บรรยายโดยดิเรก ปัทมสิริวั...
ชื่อผู้แต่งดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทของเจ้าหน้าที่ 4 กระทรวงหลัก ในจังหวัดมหาสารคาม / จินตนา ทะนันชัย
ชื่อผู้แต่งจินตนา ทะนันชัย
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHN49.C6 จ482ก 2537,025.525 จ 533 ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจำแนกตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำบา...
ชื่อผู้แต่งจิราวรรณ อ. ใบหยกวิจิตร
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น = Introduction to computer / วิสิทธิ์ บุญชุม
ชื่อผู้แต่งวิสิทธิ์ บุญชุม
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550.
เลขเรียกQA76 ว786,004 ว786ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สารสนเทศในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอน...
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ ด้วงเบ้า
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, 2561
เลขเรียกวจ 658.4038 ศ168ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคการจำแนกข้อมูลในการระบุเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ [electronic resource] = Identifying mali...
ชื่อผู้แต่งทศพรชัย พิมพ์หนู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเอกที่เหมาะสม กรณีศึกษาคณ...
ชื่อผู้แต่งปัทมาพร เกิดแจ้ง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกQA76.27 ป63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้าน การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี / โดย บุญ...
ชื่อผู้แต่งบุญมา เพ่งซ่วน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกQA76.9.D343 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล / วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558.
เลขเรียกQA76.7 ว386 2558,ส.ร 005.369 ว112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขั้นตอนวิธีการย้ายตามค่าเฉลี่ยความเร็วสูงสำหรับการจัดกลุ่มข้อมูลและการแยกส่วนประกอบของภาพ = High spe...
ชื่อผู้แต่งพนิดา ผดุงเวียง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
เลขเรียกวพ 004 พ199ข 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูล VS ข่าวสารและระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ / บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และพิชิต พิทักษ์เทพ...
ชื่อผู้แต่งบุญอนันต์ พินัยทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2550.
เลขเรียกZA3157 บ613ข 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา