Found: 305  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุ...
ชื่อผู้แต่งธนินทร์ รัตนโอฬาร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนเตรียมทหาร / ชาคริต มานพ = The developm...
ชื่อผู้แต่งชาคริต มานพ
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณลักษณะบางประการของผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมจังหวัดลำพูน / ยงยุทธ เปลี่ยนผดุง
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ เปลี่ยนผดุง
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกHM141 ย126,158.4 ย12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลโค้งพัฒนาการ ที่มีตัวแปรแฝง โมเดลพหุระดับ และโมเดลกึ่งซิมเพลกซ์ ในก...
ชื่อผู้แต่งสมถวิล วิจิตรวรรณา
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาล Steve J. Martin, Noah J. Goldstein, Robert B. Cial...
ชื่อผู้แต่งมาร์ติน, สติฟ เจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วีเลิร์น 2562
เลขเรียกBF637.ป74 ม64 2562,658.406 ม464ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับสื่อ การรับรู้เกี่ยวกับสังคมตะวันตก และการใช้ชีวิตแบบสังคมตะวันตกของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพ...
ชื่อผู้แต่งชุลีพร เชวงศักดิ์โสภาคย์ 2511-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวขึ้นมาแกร่ง = Rising strong / เบรเน่ บราวน์, เขียน ; ธนธรณ ศิลอยู่, แปล
ชื่อผู้แต่งบราวน์, เบรเน่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกBF637.S8 บ-ก 2559,158 บ214ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวผ่านความรุนแรง / ประมวล เพ็งจันทร์.
ชื่อผู้แต่งประมวล เพ็งจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกBQ4570.V5 ป349ก,294.343 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนสำเร็จ เขามีนิสัยแบบไหน? = 30 days : change your habits, change your life / Marc Reklau ; วิโรจน์ ...
ชื่อผู้แต่งเรคคลาว, มาร์ค ผู้แต่ง
เลขเรียกBF637.C4 ร753ค 2562,158.1 ร753ค 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเจ้าปัญญา : นิทานประเทืองปัญญา / เอกรัตน์ อุดมพร.
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2550.
เลขเรียก152.4 อ881ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครึ่งที่ถูกลืม : มนตราแห่งจินตนาการ โรงงานความคิดและบ่อเกิดแห่งการเปลี่ยนแปลง / โดย ลุค เดอ บราบอง...
ชื่อผู้แต่งบราบองแดร์, ลุค เดอ, ค.ศ. 1948-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550
เลขเรียก150.131 บ46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูหัวใจใหม่ : การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเปลี่ยนการศึกษา / สาวิตรี พูลสุขโข text
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี พูลสุขโข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2559
เลขเรียกLB2832 ส-ค 2559,371.1 ส687ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน เพียงคำไม่กี่คำ / ตะวัน
ชื่อผู้แต่งตะวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Good Choice publishing, 2555.
เลขเรียกBF441 ต6ค 2554,152.4 ต258ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงของแผ่นดิน / อมรวิชช์ นาครทรรพ.
ชื่อผู้แต่งอมรวิชช์ นาครทรรพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจ.ฟิล์ม โปรเซส, 2541- .
เลขเรียกLA1222 อ44,379.593 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา