Found: 623  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟิก / อัศวิน ศิลปเมธากุล
ชื่อผู้แต่งอัศวิน ศิลปเมธากุล
พิมพลักษณ์สงขลา : แผนกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2543.
เลขเรียก741.6
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟิก = Graphic design / ศิริพรณ์ ปีเตอร์ [text]
ชื่อผู้แต่งศิริพรณ์ ปีเตอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556
เลขเรียกNC1001 ศ463 2556,741.6 ศ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ (Functional Drink) ประเภทบิวตี้ดริงก์ (Be...
ชื่อผู้แต่งนิรชา ชินะรัตนกุล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์ร้านนมสดในจังหวัดอุบลราชธานี / กมลทิพย์ บุญแฝง.
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ บุญแฝง.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น = The basics of graphic desing / ภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจ.
ชื่อผู้แต่งภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิจรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255-.
เลขเรียก741.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ จักรพงษ์ จำนิล.
ชื่อผู้แต่งจักรพงษ์ จำนิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2558.
เลขเรียก745.2 จ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟิค = Graphic design / สืบศิริ แซ่ลี้
ชื่อผู้แต่งสืบศิริ แซ่ลี้
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552
เลขเรียก741.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบกราฟิคและบรรจุภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรโพธิ์ทอง จังหวัดสมุทรปราการ = Graphic And Package...
ชื่อผู้แต่งชัยมิตร แสวงมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2548.
เลขเรียก760 ช216ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบคู่มือพัฒนาทักษะทางนิเทศศิลป์ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = The self stud...
ชื่อผู้แต่งสุรเชษฐ์ ระวัง.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบคู่มือลวดลายซึ่งประยุกต์จากพันธุ์ไม้ / โดย สุภาณี เทียนสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสุภาณี เทียนสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบงานโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริจาคของมูลนิธิเด็ก = The advertisement design for donation...
ชื่อผู้แต่งวรรณา พูลเกื้อ.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่แสดงแนวดนตรีบอสชาโนว่าแจ๊ส = Thai type face design for bossa nova jaz...
ชื่อผู้แต่งชนัยชนม์ นาคน้อย.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบชุดตัวอักษรไทยสำหรับนิตยสารวัยรุ่น = Thai font design for teen magazine / โดย พงศ์เทพ อนุ...
ชื่อผู้แต่งพงศ์เทพ อนุรัตน์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบชุดภาพกราฟิกลวดลายผ้าไหมของจังหวัดมหาสารคามในอัตลักษณ์วัฒนธรรมสมัยนิยม / การศึกษาค้นคว้าอิ...
ชื่อผู้แต่งพรหมพิริยะ หุ่นพยนต์
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 741.6 พ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา