Found: 623  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้คุณค่าและความสำคัญของงานออกแบบผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ = The design aesthetic perception th...
ชื่อผู้แต่งกัลย์ธีรา สงวนตั้ง.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์งานอีเว้นท์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคชายและหญิง กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์สนิท
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้หญิงวัยทำงานต่อการออกแบบกราฟฟิกรูปแบบมินิมอลบนบรรจุภัณฑ์ = Attitude analysi...
ชื่อผู้แต่งนิชาพันธ์ ตันติเกียรติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 688.8 น322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สิ่งพิมพ์โฆษณาของไทย พ.ศ. 2405-2505 = The analysis of the Thai printed advertisment fro...
ชื่อผู้แต่งชัชยภูมิ อัครนาคร.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกHG4026 ค6พ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย = The analysis of graphic design elemen...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ พิทยเมธี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เลขนศิลป์เกมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ = The analysis of the visual communication design...
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ ปานพุ่มชื่น.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการออกแบบเลขนศิลป์ในส่วนนำภาพยนตร์ = A study of graphic design in movie title sequence / โ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร กิจรัตนา.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการออกแบบเลขนศิลป์ในเกมพัฒนาศักยภาพของสมองด้านความจำ = A study of graphic design elements i...
ชื่อผู้แต่งวรีรัตน์ ว่องระวัง.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยด้านเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยม = Key factors to t...
ชื่อผู้แต่งศุภพงศ์ สอนสังข์.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบสื่อโฆษณาบนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล = Key factors for advertising desig...
ชื่อผู้แต่งจาตุร เทพประทุม.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและความต้องการรูปแบบกราฟิคสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแบบเรียนไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...
ชื่อผู้แต่งทวีพล จูฑะพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏของไทยที่สร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษา = A study of f...
ชื่อผู้แต่งสมโชค เนียนไธสง.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเทคนิคการสื่อสารในงานโฆษณาเงียบ = A study of communication techniques for silence advertisi...
ชื่อผู้แต่งวาริ โชคล้ำเลิศ.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์ระหว่างวัยทวีนผู้ชายและวัยทวีนผู้หญิง จากแนวความคิดคุณค่าหลัก 6 ...
ชื่อผู้แต่งยศไกร ไทรทอง
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องพัฒนาการของงานออกแบบเลขนศิลป์สำหรับหัวคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ = The study of the ...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ โลหะจรูญ.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา