Found: 1,256  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe golive : โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ / ชาตพล นภาวารี.
ชื่อผู้แต่งชาตพล นภาวารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2544.
เลขเรียกTK5105.888 ช513,005.369 ช24อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvance flash workshops / โดย พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. พริ้นติ้ง, c2545.
เลขเรียกTR897.7 พ855,006.7869 พ855อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvance Maya workshop / โดย พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2548.
เลขเรียกTR897.7 พ77,006.696 พ868อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAuto CAD 2007 สำหรับงานเขียนแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (พร้อมซีดี) อินทรชิต หอวิจิตร [Text].
ชื่อผู้แต่งอินทรชิต หอวิจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โปรวิชั่น 2549.
เลขเรียกT385 อ741 2549,005.369 อ741
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAuto CAD 2008 ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง [Text].
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอส.พี.ซี.บุ๊คส์ 2550.
เลขเรียกT385 ธ647 2550,005.369 ธ647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAuto CAD 2016 : complete guide 2D / 3D / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ภาชนะกาญจน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
เลขเรียกT385 อ757อ,005.363 อ757อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD 2000i : คู่มือโปรแกรม AutoCAD 2000i / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.เพ็ชรสกุล, 2543.
เลขเรียกT385 .ฐ65 2543,006.676 ฐ342อ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องAutoCAD 2002 [electronic resource] : 2D Drafting (ระดับกลาง)
ชื่อผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สตาร์คอม, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD 2005 สำหรับงานเขียนแบบแปลน ภาคสมบูรณ์ / ชัชวาล ศุภเกษม.
ชื่อผู้แต่งชัชวาล ศุภเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.
เลขเรียกT385 ช358 2547,620.00420285 ช358อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา