Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ... / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2524-
เลขเรียก332.6
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการให้บริการการขออนุญาตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการลงทุน พ....
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2544.
เลขเรียกK ค695ข 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติบัญญัติ ฉบับที่ 9 : พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 253-]
เลขเรียกK น585 ล.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติบัญญัติ ฉบับที่ 9 : พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 253-]
เลขเรียกK น585 ล.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2523.
เลขเรียกK ค124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2523.
เลขเรียก346.092
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2520.
เลขเรียกK พ371ก 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 94 ตอน 38 วันที่...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์กรุงเทพฯ, ม.ป.ป.]
เลขเรียกHG4521 .พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, [252-]
เลขเรียก346.092
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พงศ. 2520 / โดบ ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล, 2537
เลขเรียก341.751 พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2505.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2509.
เลขเรียกK พ7117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 พร้อมด้วยกฎทรวงฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 (...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อกิจการอุตสาหกรรม, [2507]
เลขเรียก332.6
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมก...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2509]
เลขเรียก332.6
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการตอบโต้การใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 : ศึกษากรณีสินค้า BG PET...
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา