Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้าน สานสร้างชุมชน เครือข่ายสื่อพื้นบ้านอีสาน (สพส.) / เล่าเรื่อง/ถ่ายรูป เจริญพงศ์ ชูเลิศ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ศสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557.
เลขเรียกP90 ส736 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านสานสุข : พลิกฟื้นสื่อพื้นบ้าน สานใจคนรุ่นใหม่ สานสุขทุกชุมชน / บรรณาธิการ, ดวงแข บัวปร...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการขับเคลื่อนสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกP96H43 ส72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาภาพรวมจากงานวิจัย/ ;บรรณาธิการ กาญจนา แก้วเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียกGR 312 ส736 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านแข็งแกร่ง : สุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549.
เลขเรียกP96.H43 ส75 2549,WA546.JT3 ส736 2549,302.22 ส75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านแข็งแกร่ง สุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข, 2549.
เลขเรียก302.22 ส736
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ / ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
ชื่อผู้แต่งฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
เลขเรียกQA76.9.U83 ฐ361,005.428 ฐ359ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงานของภาคี โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลด ละเลิกเหล้า / สำนักงานกองทุ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลดละเลิกเหล้า, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกHN700.55.Z9.C6 ห144
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตลักษณ์และความสามารถทางการสื่อสารของแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ต.โพธิ์ไทรงาม จ.พิจิตร ในการทำกิจกรรมเพื่อ...
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกHN700.55.Z9M3 ก62 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องมือทำงานวัฒนธรรมชุมชน และสื่อพิธีกรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ text
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHN49.C6 ก-ค 2560,302.23 ก425ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองสื่อสร้างสรรค์ : ตัวชี้วัดและการนำไปใช้ / เกศินี จุฑาวิจิตร
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก774ม 2556,307.72 ก774ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อชุมชนมีสื่อไว้สร้างสุขวิทยุชุมชน : สื่อที่นำชุมชนกลับมาในยุคดิจิตอล / ร้อยเรียงโดย ยุรี ทองพง...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : เครือข่ายวิทยุชุมชน, 2549
เลขเรียกHN700.55.Z9M3 ม82 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเริ่มคิดใหม่ สู่ทำใหม่กับสื่อพื้นบ้านเพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงสร้างสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549.
เลขเรียกP96.H43 ร74,WA546.JT3 ก6ร 2549,302.23 ร84ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เนตรชนก คงทน [text]
ชื่อผู้แต่งเนตรชนก คงทน
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554.
เลขเรียก302.2 น54อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนา "แนวทางการพัฒนาแผนสื่อชุมชน 4 ภูมิภาค" วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ณ ห้องศาล...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา "แนวทางการพัฒนาแผนสื่อชุมชน 4 ภูมิภาค" (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), [2544]
เลขเรียกHN700.55.Z9M3 ก524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา