Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / โดยกองทุนราง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกLB1027 ร156 2545,371.102 ส236ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุชุมชน / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ, กฤษณพร เสริมพานิช, ชุมพร เครือขวัญ
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
เลขเรียกHN700.592.M3 ป413ว 2549,302.234 ป46ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุชุมชน : คลื่นหนุนการสร้างพลังให้ท้องถิ่น / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
เลขเรียกHE8689.7.P82 ว63,384.54 ก62ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุสราญรมย์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 32: กรกฎาคม - กันยายน 2549 / สถานีวิทยุสราญรมย์
ชื่อผู้แต่งสถานีวิทยุสราญรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2549, [2005]
เลขเรียกHE8697.95.T5 ส179ว 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและกลยุทธการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบสาระบันเทิงของหมอลำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงก...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ วรรณอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ป46 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสืบเนื่องมาจาก...สานเสวนา / ปาริชาด สุวรรณบุบผา
ชื่อผู้แต่งปาริชาด สุวรรณบุบผา
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.
เลขเรียกHD42 ป554ส,294.3131 ป27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้าน : ขานรับงานสุขภาพ / กาญจนา แก้วเทพ, เธียรชัย อิศรเดช.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549.
เลขเรียกP96.H43 ก635 2549,302.23 ก62ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้าน สานสร้างชุมชน เครือข่ายสื่อพื้นบ้านอีสาน (สพส.) / เล่าเรื่อง/ถ่ายรูป เจริญพงศ์ ชูเลิศ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ศสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557.
เลขเรียกP90 ส736 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านสานสุข : พลิกฟื้นสื่อพื้นบ้าน สานใจคนรุ่นใหม่ สานสุขทุกชุมชน / บรรณาธิการ, ดวงแข บัวปร...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการขับเคลื่อนสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกP96H43 ส72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข / [บรรณาธิการ : ปรารถนา จันทรพันธุ์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อพื้นบ้านเพื้อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (สพส.), 2548.
เลขเรียกP94.65.T5 ส65 2548,W62 ส7 2548,302.23 ส57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาภาพรวมจากงานวิจัย / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ] ; กาญจนา แก้วเทพ บรรณา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียกGR44.4 .ส736 2548,GR312 ก425ส 2548,302.2309593 ส319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาภาพรวมจากงานวิจัย/ ;บรรณาธิการ กาญจนา แก้วเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียกGR 312 ส736 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านแข็งแกร่ง : สุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549.
เลขเรียกP96.H43 ส75 2549,WA546.JT3 ส736 2549,302.22 ส75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อพื้นบ้านแข็งแกร่ง สุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข, 2549.
เลขเรียก302.22 ส736
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา