Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการมลพิษทางน้ำของลุ่มน้ำท่าจีนอย่างยั่งยืน =...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา เสรีนนท์ชัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกTD365 ส72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องข่าวสารและการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ "การเสริมสร้างประสิ...
ชื่อผู้แต่งจารุณี สุวรรณรัศมี.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.
เลขเรียกP91.5.T5 จ64 2551,303.6 จ322ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดรวบรวมสื่อสำหรับศูนย์ให้บริการสื่อสารการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพัฒนาไท, 2541.
เลขเรียกHN700.55.Z9M3 ร6 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดรวบรวมสื่อสำหรับศูนย์ให้บริการสื่อสารการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพัฒนาไท, 2541.
เลขเรียกHN700.55.Z9M3 ร6 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อประมวลองค์ความรู้เรื่องระบบการสื่อสารเพื่อชุมชน / โดย กาญจนา แก้วเ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.
เลขเรียกHN700.592.M3 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สภาพปัญหาและการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้ส่งสารทางหอกระจายข่า...
ชื่อผู้แต่งบัญชา เกียรติจรุงพันธ์ kku.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกHN700.592.M3 บ253
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องสถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื...
ชื่อผู้แต่งจารียา อรรถอนุชิต.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี], 2554.
เลขเรียกP92.T5 จ64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ เขมะเพชร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว ของชุมชนตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา / เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ = ...
ชื่อผู้แต่งเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ปานตา ดารามิตร = Communicat...
ชื่อผู้แต่งปานตา ดารามิตร
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการสื่อสารในสภากาแฟของประชาชนในจังหวัดตรัง / ชื่นกมล ทิพยกุล = The communication patterns of ...
ชื่อผู้แต่งชื่นกมล ทิพยกุล
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุชุมชน : คลื่นหนุนการสร้างพลังให้ท้องถิ่น / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
เลขเรียกHE8689.7.P82 ว63,384.54 ก62ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุสราญรมย์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 32: กรกฎาคม - กันยายน 2549 / สถานีวิทยุสราญรมย์
ชื่อผู้แต่งสถานีวิทยุสราญรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2549, [2005]
เลขเรียกHE8697.95.T5 ส179ว 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและกลยุทธการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบสาระบันเทิงของหมอลำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงก...
ชื่อผู้แต่งประยุทธ วรรณอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ป46 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา