Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุบชีวิตหอกระจายข่าวสารด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม / ดวงพร คำนูณวัฒน์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียกHM561 ช72,384.54 ด17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนศึกษากับทรัพยากรมนุษย์ / ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช text
ชื่อผู้แต่งศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์ , 2558
เลขเรียกHN 49.C6 ช622 2558,307 ศ817ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนศึกษากับทรัพยากรมนุษย์ / ณัฐสุพงศ์ สุขโสต, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียกHF5549 .ช74 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อดำรงรักษาความเป็นชุมชนเข้มแข็งบ้านน้ำเกี๋ยน กิ่งอำเภอภูเพียง จัง...
ชื่อผู้แต่งพีรญา ศรีเพชราวุธ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทเครือข่ายการสื่อสารกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน = The roles of communication network toward...
ชื่อผู้แต่งเขมวัฒน์ มีโม, 2503-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสังเคราะห์ รายงานวิจัยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม / ดวงพร คำนูณวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ], คณ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกP91.5.T5 บ131 2550,307.14 บ131
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสังเคราะห์รายงานวิจัยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม / [ดวงพร คำนูณวัฒน์ นักวิจัย ... และคนอื่...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกP96.C64 บ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสังเคราะห์รายงานวิจัยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม / สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกHM258 ด211 2548,302.2 บ135
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการจิตวิทยาในงานชุมชน / สุรพล พยอมแย้ม.
ชื่อผู้แต่งสุรพล พยอมแย้ม.
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : สหายพัฒนาการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกHM251 ส74,WM30.6 ส852ป 2545,155.94 ส47ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการจิตวิทยาในงานชุมชน / สุรพล พยอมแย้ม.
ชื่อผู้แต่งสุรพล พยอมแย้ม.
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : สหายพัฒนาการพิมพ์ , 2537.
เลขเรียก158.1 ส47ป 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการรับข่าวสารการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชน เป้าหมายของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนใ...
ชื่อผู้แต่งจุฑาภรณ์ เอื้อละพันธุ์, 2496-
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก302.23 จ626พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยึดหลักปักแน่นกับงานสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุขภาวะ / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549.
เลขเรียกP96.ส73 ย68 2549,613 ย314
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ด้วยเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ : การสัมมนา ณ โรงแรม บีพี บีช รีสอร์ท อ.เมือง ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ด้วยเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ (2547 : สงขลา)
เลขเรียก307.14 ก525ย 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา = An International Workshop on Communica...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (2534 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี, 2534.
เลขเรียกP91.5.T5 ร6 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้นำมุสลิมที่มีผลต่อการชี้นำประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ...
ชื่อผู้แต่งดลมนรรจน์ บากา.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา, 2540.
เลขเรียกHN700.55.Z9M3 ด44 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา