Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร:การบริหารจัดการทรัพยากร / สมสุข หินวิมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยิงหยาง, 2560.
เลขเรียกวจ P91.3 ก449,354.3072 ส286ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร:การพัฒนากลุ่มคน / สมสุข หินวิมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยิงหยาง, 2560.
เลขเรียกวจ P91.3 ก449ช,658.3124072 ส286ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารเพื่อกิจกรรมด้านพัฒนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านดอยแช่ ตำ...
ชื่อผู้แต่งศิริชัย ศิริกายะ
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียก302.23 ศ452ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานสื่อสารผ่านทางหอกระจายข่าวของเทศบาลตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจั...
ชื่อผู้แต่งวิชชุ ใจตรง.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก302.2 ว533ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตระหนักของช่างซอในบทบาทนักสื่อสารเพื่อการพัฒนา / สมฤทธิ์ ลือชัย.
ชื่อผู้แต่งสมฤทธิ์ ลือชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
เลขเรียก302.2 ส276ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมของชุมชนกับการมีส่วนร่วมในสถานีวิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สุพิชชา สินเ...
ชื่อผู้แต่งสุพิชชา สินเลิศไพบูลย์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของชาวชุมชนมุสลิมในเขตหนองจอก ต่อบทบาทใ...
ชื่อผู้แต่งกุสุมา กูใหญ่
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกDS570.ม7 ก75 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน หน่วยที่ 6-10 : เอกสารการสอนชุดวิชา = introduction to community com...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
เลขเรียก302.2 ม192ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความทันสมัยของผู้นำท้องถิ่น / วันทนา จูจันทร์
ชื่อผู้แต่งวันทนา จูจันทร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถด้านการสื่อสารของพระพิศาลธรรมพาที (พระพยอมกัลยาโณ) กับการระดมพลังการพัฒนาชุมชน : รายงานว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกHM528 ค56 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิทยุชุมชน / จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ ; นาฏยา ตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งจิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อภาคเหนือ, 2550.
เลขเรียกHE8689.7.P82 จ64,302.2344 จ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมการจัดตั้งและดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับชุมชนมุสลิม / ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สำนักงานฯ, 2544.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส615,332.673 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาในงานชุมชน/ สุรพล พยอมแย้ม
ชื่อผู้แต่งสุรพล พยอมแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บางกอก-คอมเทค อินเตอร์เทรด, 2556
เลขเรียก302 ส352จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตการสื่อสารของประชาชนในชุมชนแออัด ศึกษาเฉพาะกรณี : ชุมชนโรงหมู แขวงกล้วยน้ำไทย เขตพระโขนง / เรือ...
ชื่อผู้แต่งเรืองศิริ หิรัญชุณหะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
เลขเรียกP96 .ร82 2533
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา