Found: 93  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา : เอกสารการสอนชุดวิชา = Community studies for research and develo...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก302.2 ก522 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดและพัฒนาสื่อพื้นบ้าน ก้ากิ่งกะหล่า = Folk media inheritance and development of Ga Ging Gal...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ นาคสมบูรณ์, 2498-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารการเมืองและประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแลัว / เสถียร เชยประทับ.
ชื่อผู้แต่งเสถียร เชยประทับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกJF1525.C59 ส38,302.23 ส54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารชุมชน / ดวงพร คำนูณวัฒน์
ชื่อผู้แต่งดวงพร คำนูณวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]
เลขเรียกHN700.592.M3 ด211ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธนะเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, ปีลิขสิทธิ์ 2549.
เลขเรียกHN700.592.M3 ส852,302.2 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / โดย พูนทรัพย์ สิทธิพรหม
ชื่อผู้แต่งพูนทรัพย์ สิทธิพรหม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพระนคร, 2539.
เลขเรียกP90 พ846,302.24 พ415ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : 3013202 [CD-ROM] / ปาริชาต สถาปิตานนท์
ชื่อผู้แต่งปาริชาต สถาปิตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่องานพัฒนาชุมชน : ประสบการณ์จากงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการกินของชาวอีสาน / โดย ฝ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกHM258 ก528 2535,307.078 ม246ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่องานพัฒนาชุมชน = ประสบการณ์จากงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการกินของชาวอีสาน / โดย ฝ...
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ฝ่ายเผยแพร่และสื่อสาร สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
เลขเรียกP92.ท9 ค46,302.2 ค152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อชุมชน : เอกสารประกอบการประชุมประจำปี ว่าด้วยเรื่องชุมชน ครั้งที่ 1 "ชุมชนไทยท่ามกลาง...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประจำปีว่าด้วยเรื่องชุมชน"ชุมชนไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง" (ครั้งที่ 1: 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543
เลขเรียกP92.T5 ก643 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย / ปาริชาติ สถาปิตา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.
เลขเรียกHN700.55.M3 ก65 2549,302.14 ก526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง / อรุณีวรรณ นาศรี = Communication in Tapteing civic group''s ...
ชื่อผู้แต่งอรุณีวรรณ นาศรี
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในการจัดการประชาคมบางลำพู / เวทินี สตะเวทิน = Communication in Banglumpoo civic group''s ...
ชื่อผู้แต่งเวทินี สตะเวทิน
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นวิทยากรกระบวนการ = Process facilitator / นิชภา โมราถบ.
ชื่อผู้แต่งนิชภา โมราถบ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก658.4022 น561ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560
เลขเรียกวจ P91.3 ก449ป,630.72 ก561ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา