Found: 721  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสนิยมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่...
ชื่อผู้แต่งณพจุฑา อ้นตระการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของแอมเวย์ / จารุวรรณ เทพธานี =...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ เทพธานี, 2509-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ การสร้างและรักษาชื่อเสียงองค์กรสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ การสร้างและรักษาชื่อเสียงองค์กรสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, 2556.
เลขเรียกHF5415.123 ก4 2556,658.4 พ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตหลังเหตุการณ์สึนามิ / กิตติกร ไสยรินทร์.
ชื่อผู้แต่งกิตติกร ไสยรินทร์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
เลขเรียกHF5415.12.T5 ก6ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การใช้การสื่อสารมวลชนเพื่อเผยแพร่และสร้างการยอมรับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิต...
ชื่อผู้แต่งอริศรา จารุรัตน์
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารการตลาดของขนมขบเคี้ยว / นฤมล ทองเจริญชัยกิจ = Sna...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ทองเจริญชัยกิจ, 2515-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม / พัตราภรณ์ หงษ์ทอง =...
ชื่อผู้แต่งพัตราภรณ์ หงษ์ทอง
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย 008 = Distribution channel strategy : เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการ S...
ชื่อผู้แต่งธีระสานต์ จูงหัตถการสาธิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด์ ลิฟ, [2547?]
เลขเรียกHF5438.4 ธ678ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สารในรายการโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ขยะแยกประเภท / โกวิท สว่างวารีสกุล = Massage strategy of TV pr...
ชื่อผู้แต่งโกวิท สว่างวารีสกุล, 2505-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สือสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต = Effective Corpo...
ชื่อผู้แต่งสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, 2558
เลขเรียก658.8 ส293ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สื่อสารการตลาด / ชื่นจิตติ์ แจ้งเจนกิจ. [text]
ชื่อผู้แต่งชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2544
เลขเรียกP96.M4 ช592ก 2544,658.8 ช315ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สื่อสารการตลาด / ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ชื่อผู้แต่งชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิปปิ้ง พอยท์, 2546.
เลขเรียกHF 5415 ช592ก 2546,658.802 ช592ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สื่อสารการตลาด = IMC \& marketing communication / ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ.
ชื่อผู้แต่งชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทิปปิ้ง พอยท์, 2545.
เลขเรียกHF5415.123 .ช733 2545,659 ช592ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา