Found: 127,541  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2538 (1 มิถุนายน 2537 - 31 พฤษภาคม 2538) ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2538]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)พ.ร.บ.อาชีวศึกษา [electronic resource] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [254-].
เลขเรียกKPT3144 ล7รeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / กองแผนงาน ฝ่...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ลงมือ) ทำนะคุณ คุณธรรมที่บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว / ผู้เขียน พรรษา ทาเจริญศักดิ์, สลิลทิพย์ เชียงทอง, ...
ชื่อผู้แต่งพรรษา ทาเจริญศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ44ล 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(โฟนิก สแตกส์)Phonic stacks : readiness program ,core course I / จิตรา รอดเชื้อ.
ชื่อผู้แต่งจิตรา รอดเชื้อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2522.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง... ปี การปฏิรูปการศึกษาเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543-
เลขเรียก371.02 ก522ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง... ปี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2532.
เลขเรียก378.593 ทม17ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง... ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2533.
เลขเรียก378.593 ทม16ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง... ปีกรมวิชาการ / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2537-
เลขเรียก370 ว546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...วิชาจิตวิทยาการศึกษา / ประสาร ทิพย์ธารา ผู้รวบรวม
ชื่อผู้แต่งประสาร ทิพย์ธารา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อักษรบัณฑิต, [2521]
เลขเรียก370.15 ป1711ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/วามรู้ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์นักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ ...
ชื่อผู้แต่งอนัญญา ดวงภักดี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0 ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก = How to obtain Master''s and PhD degrees / เสกศักดิ์ อัสวะว...
ชื่อผู้แต่งเสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกLB2301 ส887 2554,378.2 ส888ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0 ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท ฉบับพกพา ภาค 2 / คริสโตเฟอร์ ไรท์
ชื่อผู้แต่งไรท์, คริสโตเฟอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกPE1460 ร951ภ,428.24 ร93ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ...
ชื่อผู้แต่งขวัญจิรา อนันต์
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกวจ 510.704 ข56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0รายงานผลการวิจัยการศึกษาการสอนศีลเพื่อสร้างเสริมพุทธธรรมจริยาในสังคมไทย / โดย อาภรณ์ พุกกะมาน, ชัย...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ พุกกะมาน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2528] (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล)
เลขเรียกวจ 294.315 อ64ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา