Found: 145,819  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ฉบับร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ปฏิรูปประเทศไทย) ปฏิรูปมหาวิทยาลัย [จุลสาร] / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, [2561].
เลขเรียกLB ป4ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560
เลขเรียก379.593 ร399 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) กรอบแนวทางและผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2555 /...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555
เลขเรียกLB2822.75 ก-ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) งบประมาณการรับ-การจ่าย ประจำปีงบประมาณ ... / วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2535 / [บุญมา ทวิภักดิ์]
ชื่อผู้แต่งบุญมา ทวิภักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2535]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
เลขเรียกK ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.... / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538
เลขเรียกLC5215 ศ615ร 2538,344.07 ก463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556-2558 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556
เลขเรียกLA1220 ก-ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายการก่อสร้าง / นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543
เลขเรียกTH438 น617ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์ / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรพล ธรรมร่มดี
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ศุนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]
เลขเรียกBF318 ส852ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รูปแบบและขั้นตอนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น / ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่าย, 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) สภาการศึกษาและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก379.593 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) สรุปสาระสำคัญงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2543 (1 มิถุนายน 2542 - 31 ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับปรุงใหม่ พ....
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา