Found: 127,602  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''หมอนุช'' หมอไทยในอเมริกา 1 / โดย หมอนุช ; สุดาพร ช่วยบำรุง บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งหมอนุช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2537
เลขเรียก610.2461 ห169ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(CAR 1,2,3,4 และ รายงานพัฒนาตนเอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา : รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน / ชน...
ชื่อผู้แต่งชนินทร์ พรหมเลข
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ฉบับร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ปฏิรูปประเทศไทย) ปฏิรูปมหาวิทยาลัย [จุลสาร] / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, [2561].
เลขเรียกLB ป4ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560
เลขเรียก379.593 ร399 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) กรอบแนวทางและผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2555 /...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555
เลขเรียกLB2822.75 ก-ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2535 / [บุญมา ทวิภักดิ์]
ชื่อผู้แต่งบุญมา ทวิภักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2535]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 15 เรื่อง การวิจัยใ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLB1028.25 T5 ร65 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 8 เรื่อง การจัดทำหล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLC1037.8 T5 ร73 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 10 เรื่อง การจัดกิจก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLC3605 ร72 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 11 เรื่อง กระบวนการเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLB1027.23 ร76 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 12 เรื่อง การวัดผลแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLB2822.75 ร85 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 13 เรื่อง การพัฒนาสื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLB1044.88 ร64 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 14 เรื่อง การบริหารจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLB1027.5 ร65 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา