Found: 127,602  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 อำเภอ 1 ทุน โอกาสทองของเด็กไทย รุ่น 2 (ปีการศึกษา 2549) / [คณะบรรณาธิการ ยุวดี ภูริโภไคย ... [และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549.
เลขเรียก371.223 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 อำเภอ 1 ทุน โอกาสทองของเด็กไทย รุ่น 2 (ปีการศึกษา 2549) / สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานป...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, [2549?].
เลขเรียกLB2339 ห32 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน = Lab schools project : สร้างโอกาสให้เด็กไทย / สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547.
เลขเรียกLC94.T5 ห59 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เดือนที่บ้านปรานี ความสุขจากมิตรภาพและความสำเร็จทีละก้าวเล็กๆ / บันทึกโดย, จารุปภา วะสี.
ชื่อผู้แต่งจารุปภา วะสี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกLB1027.25 จ645,371.3 จ326ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 โรงเรียน 1 ภูมิปัญญา สพท. มหาสารคาม เขต 1 = 1 School 1 Wisdom / นิคม ชมภูหลง, รวบรวม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1, 2548.
เลขเรียก372.959344 ห72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 เกมส์สนุกคิด, ปัญหาลับสมอง, ฝึกเชาวน์ปัญญา / Dawlas Book ; Editors Thailand Issues วาสลาฟ ชเม...
ชื่อผู้แต่งบริษัท ดอลาส บุ๊ค จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทฯ, 2009 [2552].
เลขเรียกQA40.5 บ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที ฉบับผู้บริหาร / ชนารัตน์ คำอ่อน, อัจฉรา รัตนวงษ์.
ชื่อผู้แต่งชนารัตน์ คำอ่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกT163.T5 ช36 2545,371.33 ช149ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็ก ที่มีความสามารถพิเศษ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; สมชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฎิรูปการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLC3998 T5 ส63 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกศ., 2544.
เลขเรียกLC3993 ค356 2544,371.95 ค121ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / โดย National Association for Gifted Childr...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2543.
เลขเรียกLC3993 ส728,371.95 ค121ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า : สร้างลูกรักการอ่าน / Nam Mi-Young, เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร, แปล.
ชื่อผู้แต่งนัม, มียอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกZ1037 น65,649.58 น433ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / ศู นย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียกLB1044.8 ป629 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547.
เลขเรียกLB1044.8 ส6 2547,371.3358 ส 603 ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียกLB1044.8 ส727 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2547?].
เลขเรียก371.335 ส603ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา