Found: 127,541  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาทีแนะวิธีเรียนเก่ง / ครูแว่น.
ชื่อผู้แต่งครูแว่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2547.
เลขเรียก371.3 ค167ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาทีแนะวิธีเรียนเก่ง ฉบับการ์ตูน / ครูแว่น
ชื่อผู้แต่งครูแว่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา : season 1 : homecoming / ชี้ดาบ
ชื่อผู้แต่งชี้ดาบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส 2557.
เลขเรียกLB2376.4 ช576 2557,370.116 ธ626ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา : season 2 : cominghome / ชี้ดาบ
ชื่อผู้แต่งชี้ดาบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส. เอเชียเพรส (1989), 2558.
เลขเรียกLB2376.4 ช576,370.116 ธ626ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี การปฎิรูปการศึกษาเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2543.
เลขเรียกLC54 T5 ห62 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี การปฏิรูปการศึกษาเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2543.
เลขเรียกLC54.ท9 ส631,371.02 ส691ห 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ชีวิตนักเรียนทุนฯ ไทย-อเมริกัน / รัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
ชื่อผู้แต่งรัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2548.
เลขเรียกLB2376.4 ร63,371.82 ร63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีที่เติมเต็มคุณภาพการศึกษาไทย / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 25-
เลขเรียกสร 379.593 ก463ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีที่เติมเต็มคุณภาพการศึกษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2553].
เลขเรียกLA1221 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีที่เติมเต็มคุณภาพการศึกษาไทย = One year to strive toward quality education / รวบรวมและเรียบเรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552.
เลขเรียกLB2322 ห36 2552,379.593 ห159(5) 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี่ที่เติมเต็มคุณภาพการศึกษาไทย = one year to strive toward quality education / สำนักงานคณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, ม.ป.ป
เลขเรียกสร370 ส181ห ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / [บรรณาธิการ อนันต์ ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พิมพลักษณ์[พระนครศรีอยุธยา] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, [2548]
เลขเรียกLG395.T5.ร425อย ร425 [2548],Arc 016 ม246ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แลงเกวจ เซ็นเตอร์ แอนด์ แอดเวอร์ทิสเมนท์, [2556?], [2013?]
เลขเรียกQV11.JT3 จ683ศ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา