Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่มีต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย โรงเรียน...
ชื่อผู้แต่งอารีรักษ์ รักษ์ธัญการ, 2518-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการทำหนังสือนิทานซิกแซกที่มีต่อพฤติกรรมร่วมมือของเด็กปฐมวัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม = ...
ชื่อผู้แต่งปัณฑิตา อินพาเพียร.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการนิเทศวิธีการจัดกิจกรรมในวงกลมของครู ระดับก่อนประถมศึกษา ที่ได้รับการนิเทศทางไกลด้วยชุดฝึกอบรมด้...
ชื่อผู้แต่งบุญชู อังสวัสดิ์, 2498-
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้กิจกรรมศิลปะที่หลากหลายที่เน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและพฤติกรร...
ชื่อผู้แต่งอารีวรรณ งามเลิศ
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียกวพ 372.21 อ664ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้ของเล่นพื้นบ้านภาคเหนือที่มีต่อความสามารถด้านกล้านเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่หลอง...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ ทาระวรรณ, 2524-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมในการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย / วิทยานิพนธ์ของ โดยตน วงศ์ราชา.
ชื่อผู้แต่งโดยตน วงศ์ราชา.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก372.7 ด864ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงาน ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย / วารุณี นวล...
ชื่อผู้แต่งวารุณี นวลจันทร์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก372.21 ว 467 ผ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาทางพฤติกรรม = ...
ชื่อผู้แต่งสายชน วงสานน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียกว 370.153 ส657ผ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเรียนรวมชั้นที่มีต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี / ศันสนีย์ ...
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ บุญเฉลียว, 2494-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้กิจกรรมศิลปะบูรณาการที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย / จิราภรณ์ ส่องแสง [Te...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ ส่องแสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2550.
เลขเรียก372.21 จ237ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งลิ้นจี่ กุมขุนทด
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา