Found: 177  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมเน้นเครื่องกลอย่างง่าย = Problem solving skills of pres...
ชื่อผู้แต่งสุดาวรรณ ระวิสะญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกว 155.423 ส769ท 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการศึกษาวอลดอร์ฟในระดับชั้นอนุบาล / ศิรประภา พฤทธิกุล
ชื่อผู้แต่งศิรประภา พฤทธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา ออนไลน์, 2560
เลขเรียกLB1167 ศ443น 2560,372.218 ศ375น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษา : ศูนย์การเรียนระดับเด็กก่อนวัยเรียน / โดย ลัดดา นีละมณี.
ชื่อผู้แต่งลัดดา นีละมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2520.
เลขเรียกLB1140 ล238 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย / นันทิยา รักตประจิต
ชื่อผู้แต่งนันทิยา รักตประจิต
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560
เลขเรียก372.21 น431น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย / วราลี ถนอมชาติ
ชื่อผู้แต่งวราลี ถนอมชาติ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2560
เลขเรียก372.677 ว464น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมวัยศึกษา : กิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝึกทักษะพัฒนาการและการเรียนรู้ / พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2531.
เลขเรียก371.3078 ป143
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมวัยศึกษา : กิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝึกทักษะพัฒนาการและการเรียนรู้ / พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, บรร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2531.
เลขเรียก372.21 ป143 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมวัยศึกษา : กิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝึกทักษะพัฒนาการและการเรียนรู้ / พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ ; บรรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
เลขเรียก372.21 ป 2/2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมวัยศึกษา:กิจกรรมและการสื่อการสอนเพื่อฝึกทักษะพัฒนาการและการเรียนรู้ / พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งพราวพรรณ เหลืองสุวรรณ. บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
เลขเรียกLB1140.2 ป143 2537,372.1 พ424ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (ชั้นเด็กเล็ก) ปีการศึกษา 2551 / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2552?].
เลขเรียก372.21 ป352 2552 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชา การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย / บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก372.21 ส481ป 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 21711 หน่วยที่ 1-4, 5-8, 13-15 = Principles of e...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกLB1507 ม56 2552,372.21 ส72ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลศึกษาของครู ผู้สอนในโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งอังคณา เพชรกาฬ
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกLB1140.25.T5 อ488ป 2542,372.21 อ 389 ป 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่...
ชื่อผู้แต่งภูษณิศา สุภกุล.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.21 ภ696ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมการปั้นที่มีต่อทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย = The effects of molding activitie...
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา วงศ์มณี.
พิมพลักษณ์2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา