Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศูนย์การเรียนเครื่องเล่นสนามเพื่อพัฒนาด้านร่างกายเด็กก่อนวัยเรียน / วิวัฒน์ ตู้จำนงค์
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ ตู้จำนงค์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียกLB1140.35.P55 ว742
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดประกายสมองของเด็กปฐมวัย : คู่มือครูและผู้ปกครอง / บันลือ พฤกษะวัน
ชื่อผู้แต่งบันลือ พฤกษะวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
เลขเรียกLB1139.3.T5 บ271จ 2551,372.21 บ271จ 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการเรียนทางไกล หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย / สถาบันการศึกษาทางไกล (ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม) ส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2548.
เลขเรียก372.21 ช613 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับปฐมวัย / ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
ชื่อผู้แต่งขวัญฟ้า รังสิยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
เลขเรียก372.21 ข17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย / รัตนา งิ้วแหลม.
ชื่อผู้แต่งรัตนา งิ้วแหลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2553.
เลขเรียก372.21 ร375ช 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย / วารุณี สกุลภารักษ์ ; บุญชู อังสวัสดิ์, ขวัญฟ้า รังสิยานนท์...
ชื่อผู้แต่งวารุณี สกุลภารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2553.
เลขเรียกLB1140.2 ว486 2553,372.21 ว486ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย / นงคราญ สุขเวชชวรกิจ [text]
ชื่อผู้แต่งนงคราญ สุขเวชชวรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2553.
เลขเรียก372.21 น133ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมปฐมวัย (เด็กเล็ก) : สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทธศักราช 2546 / ว...
ชื่อผู้แต่งวรรณี โสมประยูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2548.
เลขเรียก372.21 ว177ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย / พรรัก อินทามระ.
ชื่อผู้แต่งพรรัก อินทามระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2553.
เลขเรียก372.21 พ17ช 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบโครงการสำหรับเด็ก / วัฒนา มัคคสมัน.
ชื่อผู้แต่งวัฒนา มัคคสมัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2544.
เลขเรียกLB1027.25 ว63 2544,371.1 ว398ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แบบเน้นกระบวนการ = Scie...
ชื่อผู้แต่งชนกพร ธีระกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต, 2541.
เลขเรียกว 372.3044 ช134ท 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา