Found: 177  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดโครงงานเด็กเล็ก / เบญญาภา โสภณ
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็น, 2554.
เลขเรียก372.21 บ72ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดโครงงานเด็กเล็ก / เบญญาภา โสภณ
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ, 2557
เลขเรียก372.136 บ799ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดโครงงานเด็กเล็ก / เบญญาภา โสภณ
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ, 2553.
เลขเรียกป 372.21 บ799ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ การทำ การใช้และการเก็บรักษาสื่อ/อุปกรณ์ ระดับก่อนประถมศึกษาปีการศึกษา 2531.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น, [2531?]
เลขเรียกLB1044.88 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการทำโครงงาน ระดับอนุบาล / วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และ มาฆะ ทิพย์ค...
ชื่อผู้แต่งวิมลศรี สุวรรณรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544.
เลขเรียก371.36 ว673ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกิจกรรมและสื่อเพื่อการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา / สำนักงานคณ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกLB1028.3 ค695 2540,372.21 ค695 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอนอนุบาลศึกษาแบบจิตปัญญา : การวางแผนการสอนและออกแบบการบ้าน / กุลยา ตันติผลาชีวะ
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2546.
เลขเรียกLB1167 ก728,372.136 ก782ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกิจกรรมนำความรู้ พาหนูสู่ปัญญา / อรยา พันอินากูล และ ประทุมทิพย์ สว่างอัมพร
ชื่อผู้แต่งอรยา พันอินากูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบรน-เบส บุ๊ค, 2550.
เลขเรียกLB1177 อ337,371.9 อ 247 ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครู การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อม ด้านสังคมนิสัย ระดับก่อนประถมศึกษา / กองวิชาการ สำนักงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูระดับอนุบาล ปี 3 / วัฒนา บุญญฤทธิ์...(และคนอื่นๆ).
ชื่อผู้แต่งวัฒนา บุญญฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2542.
เลขเรียก372.21 ว398ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูระดับอนุบาลปี 3. เล่ม 2 / วัฒนา ปุญญฤทธิ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ปุญญฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2542.
เลขเรียกLB1143 ว398อ3 ล.2,372.218 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูอนุบาลนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์การเรียนกิจกรรมเสรีระดับเด็กวัยก่อนประถมศึกษา / ...
ชื่อผู้แต่งลัดดา นีละมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2531.
เลขเรียกLB1177 ล6ค7,C.L. 372.2102 ล238ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูเพื่อการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียกLB1028.3 ค695(1) 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตระดับก่อนประถมศึกษา / ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543.
เลขเรียกLB1182 ค695,372.0114 ว546ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม ระดับก่อนประถมศึกษา / ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ก...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2545.
เลขเรียกLB1140.2 ก44,152.4 ก181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา