Found: 177  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรม PQ เพื่อพัฒนา PQ ในเด็กปฐมวัย / วิตินันท์ สุนา.
ชื่อผู้แต่งวิตินันท์ สุนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535), 2548.
เลขเรียกLB1139.35.P55 ว63,372.21 ว34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยคละอายุ / กุลยา ตันติผลาชีวะ
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2551
เลขเรียกLB1169 ก728ก,372.21 ก74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระปฐมวัย / โครงกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียน, 2551.
เลขเรียกLB1140 ก636 2551,372.21 ก636 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมภาษาอังกฤษกับเด็กเล็ก = Very young learners / Vanessa Reilly, Sheila M. Ward ; กุลทิพย์ โรห...
ชื่อผู้แต่งReilly, Vanessa.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2545.
เลขเรียกPE1128.A2 ร766,372.6521 ร37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม1 [2553] / วัฒนา ปุญญฤทธิ์, เต็มสิริ เนาวรังสีและธนวดี ศุกระกาญจน์
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ปุญญฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิวเซียมบุกส์, 2553
เลขเรียก372.5044 ว213ก ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์กับเด็กปฐมวัย = Mathematics for young children / วรนุช นิลเขต
ชื่อผู้แต่งวรนุช นิลเขต
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560
เลขเรียก510.7 ว43ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ = Mathematics and learning experience management / ณัฐนันท์ วง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
เลขเรียก372.21 ค143 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องอนุบาล / ศิโรจน์ ผลพันธิน.
ชื่อผู้แต่งศิโรจน์ ผลพันธิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส. พิจิตรการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกLB1143 ศ517,372.21 ศ31ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังของครูและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จ...
ชื่อผู้แต่งศิลป์ชัย สัมพันธ์พร.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก372.21 ศ524ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศา...
ชื่อผู้แต่งคนึง สายแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533
เลขเรียกปพ 372.0118 ค362ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและการได้รับสนองตอบความต้องการการนิเทศ ของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการป...
ชื่อผู้แต่งพิมล ท่าพริก
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก372.1203 พ 723 ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา