Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กรณีศึกษา โรงเรียนสังกั...
ชื่อผู้แต่งศิรประภา พินิตตานนท์
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกวจ 372.13028 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการเตรียมเด็กให้สงบ ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยศึกษา / บริบูรณ์ สุดแสง.
ชื่อผู้แต่งบริบูรณ์ สุดแสง, 2491-
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกวพ 372.21 บ473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ...
ชื่อผู้แต่งวนิดา แก่นจันทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ] : ม.ป.พ. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกว 372.6044 ว169ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัยศึกษาของครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งอดินันท์ แสงหิรัญ, 2475-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสาระการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ = The study of young chi...
ชื่อผู้แต่งทิพย์มณี เลขาขำ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2549.
เลขเรียกว155.423 ท463ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาการรับรู้ทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย / ศาลินา อ้นถาวร.
ชื่อผู้แต่งศาลินา อ้นถาวร.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก372.21 ศ366ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างวินัยในชั้นปฐมวัย = Creating discipline in the early childhood classroom / Nancy Leatzow, ...
ชื่อผู้แต่งลีทโชว์, แนนซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542.
เลขเรียกLB1507 ล512,305.231 ล512ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียก372.24 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย = A synthesis of master'...
ชื่อผู้แต่งศิรัส ปรากฏวงษ์, 2503-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตด้านสื่อการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยศึกษา = A synthesis of mas...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐา สุธาสิโนบล, 2520-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการลดพฤติกรรมก้าวร้าว ของเด็กปฐมวัย / ฉัตรไชย เสลา.
ชื่อผู้แต่งฉัตรไชย เสลา, 2492-
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก372.21 ฉ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ของเล่นไม้พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนแพร่ปัญ...
ชื่อผู้แต่งพนิดา วงค์แสนสี, 2518-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ชุดสื่อประสมตามแนวคิดพหุปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 / ...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ไชยปัญหา
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.21 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา