Found: 177  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา หน่วยการเรียนธรรมชาติรอบตัว เรื่องไม้ดอก...
ชื่อผู้แต่งชุมเทียน ไม้เกตุ
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 372.22011 ช74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เรื่อ...
ชื่อผู้แต่งละอองทิพย์ คำมะสอน
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 372.22 ล65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานก...
ชื่อผู้แต่งจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก372.21 จ 084 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการอนุบาลชนบท ของสำนักงานการประถ...
ชื่อผู้แต่งเลิศลักษณ์ สุขแก้ว, 2496-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาก่อนวัยเรียน / นิตยา สุวรรณศรี
ชื่อผู้แต่งนิตยา สุวรรณศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2540
เลขเรียก372.21 น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาก่อนวัยเรียน = Pre-School Eduvation / นิตยา สุวรรณศรี.
ชื่อผู้แต่งนิตยา สุวรรณศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทต้นอ้อ จำกัด, 2538.
เลขเรียก372.21 น579ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ = A study of young childre...
ชื่อผู้แต่งวรรณา กรัสพรหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียกว 153.3 ว267ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถ...
ชื่อผู้แต่งเสาวณี สุขศิลป์
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปัญญา = A study of young...
ชื่อผู้แต่งหทัยรัตน์ ทรวดทรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต, 2550.
เลขเรียกว 153.43 ห136ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
42
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการรับรู้และเข้าใจทัศนะของผู้อื่นของเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองจัดกิจกรรมนิทานเพื่อส่...
ชื่อผู้แต่งทรงพร สุทธิธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534
เลขเรียกว 372.21 ท139ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 สำนักงานเขต...
ชื่อผู้แต่งอุไรรัตน์ แข็งขัน
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก372.21 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปฐมวัย / คนึง สายแก้ว
ชื่อผู้แต่งคนึง สายแก้ว
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก372.21 ค142ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปฐมวัย : แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเด็กก่อนประถมศึกษา / ณรงค์ ณ ลำพูน.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ณ ลำพูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2544?].
เลขเรียก372.218 ณ211ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา