Found: 716  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARP / ลดาพรรณ สิงคิบุต...
ชื่อผู้แต่งลดาพรรณ สิงคิบุตร
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / จัดทำโดย: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ; เรียบเร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาและผลิตสื่อ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542.
เลขเรียกTD171.5 ก522 2542,333.72
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง / นิสาชล สุรฉัตร์
ชื่อผู้แต่งนิสาชล สุรฉัตร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นิวัติ เรืองพานิช
ชื่อผู้แต่งนิวัติ เรืองพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกQH 541 น674ก 2556,333.72 น371ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นิวัติ เรืองพานิช
ชื่อผู้แต่งนิวัติ เรืองพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียกS934.T5 น674 2546,333.72 น37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นิวัติ เรืองพานิช.
ชื่อผู้แต่งนิวัติ เรืองพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียกHC55 .น65,333.72 น674ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย : การสัมมนา 5-6 มิถุนายน 2547 กรุงเทพมหานคร /...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ครั้งที่ 8 : 2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียก333.72 ก525ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Conservation of nature and environment / ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทย, 2536.
เลขเรียกQH77.T5 ก528 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง เชียงใหม่ในทัศนะของผู้สูงอายุ / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ บุญญานุพงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.
เลขเรียกDS589.ช762 ส867,วจ 305.26 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2536.
เลขเรียกS934.ท9 ส25 2536,333.9 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / พิชญ์ เจริญชัย
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ เจริญชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
132
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ตอน ประมงทะเลไทย [videorecording] ; อนามัยสิ่งแวดล้อม ตอน ทำอย่างไรให้...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม / โดย วศิน อิงคพัฒนากุล
ชื่อผู้แต่งวศิน อิงคพัฒนากุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกQH541 ศ375 2548,333.7 ว57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ : ผู้นำสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2535]
เลขเรียกS934.ท9 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเรดด์พลัส / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555
เลขเรียก551.6 ก445ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา