Found: 781  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเทศบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก /...
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ จันทบูรณ์.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก363.7 ส861ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี / ช...
ชื่อผู้แต่งชื่นใจ บูชาธรรม 2510-
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก354.3 ช592ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสารพิษในนิคมอุตสาห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสารพิษในนิคมอุตสาหก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
เลขเรียกว307.332 ก276
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ของประชาชนในชุมชนบ้านครัว กรุงเทพมหานคร / นดา ดำริห์เลิศ.
ชื่อผู้แต่งนดา ดำริห์เลิศ, 2518-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาเอกลักษณ์และสร้างภูมิต้านทานให้ชุมชนเกาะช้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการพัฒนาก...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
เลขเรียกวจ 333.75 ก499
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และความตระหนักของประชาชนในท้องถิ่น ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน สุร...
ชื่อผู้แต่งดลพร เผือกคง 2502-
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก363.73 ด144ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กฎหมายเพื่อการคุ้มครอง ภูมิปัญญาชาวบ้านว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ / กิตติ ยิ่งปัญญาโช...
ชื่อผู้แต่งกิตติ ยิ่งปัญญาโชค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกK1401 ก6ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / สนธิ วรรณแสง ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, 2541.
เลขเรียกTD194.6 ก64 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา "เครือข่าย" ในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา : ชุมชนคูขุด ทะเลสาบสงขลา / นุชนาฎ จั...
ชื่อผู้แต่งนุชนาฎ จันทวิเศษ.
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อม = Environmental process studies / โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล.
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ ชินะตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, 2540.
เลขเรียกQH541.2 ร4ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออ...
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ นันสถิตย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน E-Learning เรื่องการศึกษากับการสร้างคุณลักษณะเพื่อการอนุรัก...
ชื่อผู้แต่งอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ส 053 ประชากรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างการสอนโดยใช้ชุดการสอน...
ชื่อผู้แต่งพอดี สมสะอื้น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา