Found: 742  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธ...
ชื่อผู้แต่งบุษบง พุฒพรหม
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก333.72 บ485ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) : กรณีศึกษาเคห...
ชื่อผู้แต่งอุมาภรณ์ จัตุนวรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของสตรีมุสลิมในการรักษาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ชุมชนหมู่ที่ 18 ตำบลบางพึ่ง เทศบาลเมืองล...
ชื่อผู้แต่งบุศรา วันยี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเทศบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก /...
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ จันทบูรณ์.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก363.7 ส861ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสารพิษในนิคมอุตสาห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสารพิษในนิคมอุตสาหก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
เลขเรียกว307.332 ก276
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาเอกลักษณ์และสร้างภูมิต้านทานให้ชุมชนเกาะช้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการพัฒนาก...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
เลขเรียกวจ 333.75 ก499
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กฎหมายเพื่อการคุ้มครอง ภูมิปัญญาชาวบ้านว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ / กิตติ ยิ่งปัญญาโช...
ชื่อผู้แต่งกิตติ ยิ่งปัญญาโชค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกK1401 ก6ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / สนธิ วรรณแสง ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, 2541.
เลขเรียกTD194.6 ก64 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อม = Environmental process studies / โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล.
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ ชินะตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, 2540.
เลขเรียกQH541.2 ร4ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออ...
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ นันสถิตย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน E-Learning เรื่องการศึกษากับการสร้างคุณลักษณะเพื่อการอนุรัก...
ชื่อผู้แต่งอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ส 053 ประชากรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างการสอนโดยใช้ชุดการสอน...
ชื่อผู้แต่งพอดี สมสะอื้น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน / โดยมหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย], 2538.
เลขเรียกS918.T5 ม246ก ล.1-2 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา