Found: 725  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม / สุชินต์ ดรุณพันธ์...
ชื่อผู้แต่งสุชินต์ ดรุณพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกK3585.4 ส7ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / จัดทำโดย โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กอง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2535.
เลขเรียกNA8360 ก494 2535,720.288 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ. : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน 2528
เลขเรียกN8560 ก529,709.593 ส121ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541.
เลขเรียกNA8360 ก493 2541,702.88 ว587ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2549.
เลขเรียกHC79.E5 พ335 2549,363.7 พ331ก 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550.
เลขเรียกHN49.พ63 พ45 2550,363.7 พ331กพ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainble Development / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ335 2546,338.9 พ1711ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable Development / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2556.
เลขเรียก363.7 ธ349ก13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์กับทิศทางประเทศไทย / สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียก363.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์กับทิศทางประเทศไทย / สุริชัย หวันแก้ว บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกHC79.E5 ก494,363.7 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักวิชาการเกษตร / รชฎ พันธุ์พิทย์แพทย์.
ชื่อผู้แต่งรชฎ พันธุ์พิทย์แพทย์, 2492-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดการเห็นคุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิใจในความเป็นไทย ของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งกิจจา จริยะประดับ.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกQH541 ก637ก 2545,371.261 ก 717 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร / ธนด...
ชื่อผู้แต่งธนดล ยิ้มถนอม
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา