Found: 791  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม / โสภารัตน์ จารุสมบัติ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกGE320.T5 ก65 2546,351 ธ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติ และบริษัทร่วมลงทุนในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย / โดย อัจฉร...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก363.700218 อ498ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น = Environmental management / สมพล มงคลพิทักษ์สุข, ชูศักดิ์ จิตต์สวัส...
ชื่อผู้แต่งสมพล มงคลพิทักษ์สุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Science Center, c2548.
เลขเรียกGE300 ส267ก 2548,363.73 ส267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม = environmental technology management / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียกQH540.3 .ก74 2543,WA671 ก768ก 2543,614.7 ก84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่...
ชื่อผู้แต่งบานชื่น บุญประเสริฐ
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี / จัดทำโดย คณะสิ่งแวดล...
ชื่อผู้แต่งรุ่งจรัส หุตะเจริญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกQH541.5.B4 ร621ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสุดท้าย / ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งจรัส หุตะเจริญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2536.
เลขเรียก333.72 กช446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดแม่พิม จังหวัดระยอง / จัดทำโดย คณะสิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งรุ่งจรัส หุตะเจริญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกQH541.5.B4 ร621กจ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง / จัดทำโดย คณะสิ่งแวด...
ชื่อผู้แต่งรุ่งจรัส หุตะเจริญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกQH541.5.B4 ร621กร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี / สถาบันวิจัยวิทยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2541?]
เลขเรียกQH541.5.I8 ก446 ล.1-2 2541?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เครื่องมือเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกTD171.5.ท9 ก65,333.72 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (CLass Action) และการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งน้ำแท้ มีบุญสร้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2554.
เลขเรียกKPT1758.C57 น224 2554,347.05 น584ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามโปรแกรมงานว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ : รายงานการป...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2552.
เลขเรียกQH541.15.B56 ก449 2551,333.95 น199ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทายปัญหาประหยัดพลังงานด้วยรูปภาพ / คณะผู้แปล, ไพรินทร์ ชูโชติถาวร, สมชาย ศิริวิชยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงงานวารสารและห้องสมุดสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2530.
เลขเรียกQC73 ก454 2530,621.042 ก454 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำภูมิปัญญาไทบ้านสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุ่งพันขัน บ้านดงสาร ตำบลโพนงาม อำเภ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ บงศ์บุตร
เลขเรียก363.7 ส869ก 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา