Found: 742  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อม / สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก333.715 ก 367 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อม / สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.
เลขเรียกHC79.E5 ก351 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ / สมไทย วงษ์เจริญ...และคณะ. [text]
พิมพลักษณ์พิษณุโลก โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 2544.
เลขเรียกHD4485.T5 ส251ก 2544,628.38 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม : จากหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters pay principle) ถึงกระบวนการมีส่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2551, [2008]
เลขเรียกTD187.5.T5 ก442 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / สุภิญญา ชูพู...
ชื่อผู้แต่งสุภิญญา ชูพูล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม / พฤทธิ์ ศ...
ชื่อผู้แต่งพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกLC71 พ43 2553,379.593 พ914ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติ และบริษัทร่วมลงทุนในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย / โดย อัจฉร...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก363.700218 อ498ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น = Environmental management / สมพล มงคลพิทักษ์สุข, ชูศักดิ์ จิตต์สวัส...
ชื่อผู้แต่งสมพล มงคลพิทักษ์สุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Science Center, c2548.
เลขเรียกGE300 ส267ก 2548,363.73 ส267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม = environmental technology management / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียกQH540.3 .ก74 2543,WA671 ก768ก 2543,614.7 ก84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่...
ชื่อผู้แต่งบานชื่น บุญประเสริฐ
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี / จัดทำโดย คณะสิ่งแวดล...
ชื่อผู้แต่งรุ่งจรัส หุตะเจริญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกQH541.5.B4 ร621ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสุดท้าย / ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งจรัส หุตะเจริญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2536.
เลขเรียก333.72 กช446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดแม่พิม จังหวัดระยอง / จัดทำโดย คณะสิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งรุ่งจรัส หุตะเจริญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกQH541.5.B4 ร621กจ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง / จัดทำโดย คณะสิ่งแวด...
ชื่อผู้แต่งรุ่งจรัส หุตะเจริญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกQH541.5.B4 ร621กร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา