Found: 742  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.
ชื่อผู้แต่งอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
เลขเรียกKPT3127 .อ73 2549,344.046 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกา เครื่องมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม : รายงานประกอบการประชุมเล่ม 2 การปร...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538
เลขเรียก363.7394 ม32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกา เครื่องมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม / [รวบรวมโดย] มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2538]
เลขเรียกQH540 ม686
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การจัดการความขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / [ผู้ศึ...
ชื่อผู้แต่งรัชดา ฉายสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกSD657.T5 ร623 2548,333.73 ร62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาโครงการ 20/20 + / รวบรวมโดย: โครงการ CPIE สมุทรปราการ ; บรรณาธิการ: แมกซิมัมโปรดักติวิตี้ค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟิกส์, 2545.
เลขเรียกTD171.5.T52S25 ก153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแผนงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลุ่มแม่น้ำเชิญ (จังหวัดเพชร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2543.
เลขเรียกGE320.T5 ก118 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระจายอำนาจการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ภูมิภาค ประชาชนอยู่ที่ไหน? / สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ... [และคนอื่น...
ชื่อผู้แต่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2538.
เลขเรียกHC79.E5 ส65 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน / [ผู้เขียน, หาญณรงค์ เยาวเลิศ ... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2548.
เลขเรียกQH541 .ก46 2548,333.72 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน / หาญณรงค์ เยาวเลิศ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ศศิน เฉลิมล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2551.
เลขเรียกQH541 .ก46 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว (Bangkok green city) : บทสรุปผู้บริหาร / หัวหน้าโครงการ, วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์...
ชื่อผู้แต่งวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2558]
เลขเรียก363.70561 ว289ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ปัจจุบัน และอนาคต : การอภิปรายทางวิชาการ / จัดโด...
ชื่อผู้แต่งการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ปัจจุบันและอนาคต (2531 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่า เอไอที แห่งประเทศไทย, 2531]
เลขเรียก333.715 ก528ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกประชาคมสิ่งแวดล้อม / [กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, [2548?].
เลขเรียกTD171.5.ท9 ก49
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกประชาคมสิ่งแวดล้อม : นวัตกรรมใหม่แห่งกลไกสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
เลขเรียกTD171.5.T5 ก286 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อม / [บรรณาธิการ จินตนา ทวีมา]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2544.
เลขเรียกHC79.E5 ก351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา