Found: 727  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ วงศ์บัณฑิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกKPT3127 อ63,344.046 อ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล = Protection and preserva...
ชื่อผู้แต่งจุมพต สายสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกK จ637 2550,341.762 จ637ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกา เครื่องมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม : รายงานประกอบการประชุม. เล่ม 2 /...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกTD170 ม62ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกา เครื่องมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม : รายงานประกอบการประชุม. เล่ม 2 / ม...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกTD170 .ม32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกา เครื่องมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม : รายงานประกอบการประชุมเล่ม 2 การปร...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538
เลขเรียก363.7394 ม32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกา เครื่องมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม / [รวบรวมโดย] มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2538]
เลขเรียกQH540 ม686
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาโครงการ 20/20 + / รวบรวมโดย: โครงการ CPIE สมุทรปราการ ; บรรณาธิการ: แมกซิมัมโปรดักติวิตี้ค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟิกส์, 2545.
เลขเรียกTD171.5.T52S25 ก153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแผนงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลุ่มแม่น้ำเชิญ (จังหวัดเพชร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2543.
เลขเรียกGE320.T5 ก118 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระจายอำนาจการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ภูมิภาค ประชาชนอยู่ที่ไหน? / สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ... [และคนอื่น...
ชื่อผู้แต่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2538.
เลขเรียกHC79.E5 ส65 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน / [ผู้เขียน, หาญณรงค์ เยาวเลิศ ... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2548.
เลขเรียกQH541 .ก46 2548,333.72 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน / [ผู้เขียน, หาญณรงค์ เยาวเลิศ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550, [2007]
เลขเรียกJC328.3 ก171 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน / หาญณรงค์ เยาวเลิศ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ศศิน เฉลิมล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2551.
เลขเรียกQH541 .ก46 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว (Bangkok green city) : บทสรุปผู้บริหาร / หัวหน้าโครงการ, วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์...
ชื่อผู้แต่งวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2558]
เลขเรียก363.70561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธการสื่อสารการตลาด ด้านกองทุนส่วนบุคคล กรณีศึกษาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด (มหาช...
ชื่อผู้แต่งปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกQH545 A1 ร642 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา