Found: 742  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงที่หายไป (จากคลองด่านถึงเชียงดาว) / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548.
เลขเรียกQH77.ท9 ว67,333.7 ว63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน / สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.
เลขเรียกQH541 ค181ร,333.7 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต / [คณะผู้จัดทำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียกQC903 ค181ก,363.73874 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2538?]
เลขเรียกS934.ท9 ส26,363.73 ว587ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และบทบาทของครูคหกรรมศาสตร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยอาชีวศึกษาและชุมชน ภาคตะวั...
ชื่อผู้แต่งดารุณี สรรพกิจกำจร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความร่วมมือพันธมิตรร่วมฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำท่าจีน / เรียบเรียง, ผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
เลขเรียกGE160.ท9 ค56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเพื่อสังคมกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับ ISO 1...
ชื่อผู้แต่งวาสนา จารุพิสิฐไพบูลย์
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกวจ 658.8 ว65ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่ว...
ชื่อผู้แต่งสนิ นัยวินิจ 2515-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว : หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมผ...
ชื่อผู้แต่งชัญญาภัค หล้าแหล่ง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกHD38 ช62 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
เลขเรียกJS7403.3 ย24 2547,333.72 ย126ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง : รายงานการว...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียก333.72 ย126ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / [ผู้เขียน] หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547
เลขเรียกQK591.T5 ค181,333.72 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ : มิติทางสังคมและนิเวศ / ยศ สันตสมบัติ, วิฑูรย์ ปัญญากุล ร้อยเรียงเป็นไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2536.
เลขเรียกQH75 .ค55 2536,574.52623 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและนิเวศ = Biodiversity social \& ecological perspective / แปลโดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2537.
เลขเรียกQH541.15.B56 ย5ค 2537,574.5264 ค181/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประเวศ วะสี -- (และคนอื่นๆ); วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ บร...
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2537.
เลขเรียกQH541.15.B56 ป4ค 2537,574.5 ป384ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา