Found: 727  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการประชาสังคมในประเทศไทย : ศึกษากรณีการก่อตัวของสงขลาประชาคม / ทศพล แก้วประพันธ์ = Civil socie...
ชื่อผู้แต่งทศพล แก้วประพันธ์, 2516-
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกJC336 .ท54 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสีเขียว (Bangkok green city) / หัวหน้าโครงการ,...
ชื่อผู้แต่งวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2558]
เลขเรียก363.70561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนกู้ทะเล / [ปาฐกโดย] พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ, ลำนำบทกวีโดย อังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2537.
เลขเรียกQH541.5.ท6 พ65,304.2 พ759ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. อยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิปัญญาประทีป, 2554.
เลขเรียกSD414.T5 พ349,294.34 พ287ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยกับป่า / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2543.
เลขเรียกBQ4570.N3 พ45,333.75 พ335ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยกับป่า / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2541.
เลขเรียก294.3444
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทยกับป่า / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2537.
เลขเรียกBQ4570.N3 พ44 2537,294.32 ป11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคริสเตียนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีคริสเตียนในคริสตจักรที่สังกัดสภาคริสตจ...
ชื่อผู้แต่งมาริสา สุจริตจิตร, 2514-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งและทางออกของการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม / มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประเพณี ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 3 : 2536 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน, 2536.
เลขเรียกTD169 ก482,333.72 ก475ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของข้าราชการฝ่ายพัฒนาในจังหวัดภาคใต้ต่อการนำนโยบาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปปฏิบัติ : ...
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ สุทธกรณ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก333.715
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับรายการสารคดีทางโทรทัศน์ด้านการอน...
ชื่อผู้แต่งสิริพร สุจริตจันทร์
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการจัดสภาพแวดล้อม บริเวณชายหาด : ศึกษาเฉพาะกรณีหาดคูเดื่อ อำเภอเมือง จั...
ชื่อผู้แต่งจุติพร ผลเกิด, 2507-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงที่หายไป (จากคลองด่านถึงเชียงดาว) / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548.
เลขเรียกQH77.ท9 ว67,333.7 ว63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของพนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มห...
ชื่อผู้แต่งวิสูตร์ ยังพลขันธ์.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก333.72 ว796ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดราช...
ชื่อผู้แต่งอุบล จันทร์เพชร, 2503-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา