Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลงานวิจัยประจำปี 2551- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี / ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี, 2554.
เลขเรียกSB229.ท9 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลงานวิจัยประจำปี พ.ศ. ... / สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554- .
เลขเรียกSB950 ก169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลงานวิจัยประจำปี ๒๕๕๗ / สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2558
เลขเรียกส.ร. 630.72 ว322ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุ...
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ 2498-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2538.
เลขเรียกG70.2 .ท74
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบของการบริหารและการพัฒนางานวิจัยทางการเกษตร ; รายงานการสัมมนาทางวิชาการ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน...
ชื่อผู้แต่งการสัมนาทางวิชาการเรื่อง รูปแบบของการบริหารและการพัฒนา งานวิจัยทางการเกษตร (2526 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบัน, 2526.
เลขเรียก630.72 ก27ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบทางเลือกของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ...
ชื่อผู้แต่งทรงศักดิ์ ภู่น้อย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียก630 ท151ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันพลิกประวัติในรอบ 15 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกS542.ท92ก7 ส35,631 ม19ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพงานวิจัยโคนมในประเทศไทย ( 2526 - 2542 ) / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ และเปล่งศรี อิงคนินันท์, บรร...
ชื่อผู้แต่งวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตโคนมไทยและการประชุมทางวิชาการโคนมและผลิตภัณฑ์ : ณ โรงแรมเอเซียราชเทวี กรุงเทพฯ : 4 - 5 พฤศจิกายน 2542 3
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสัตวศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียก636.2 ส179
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพงานวิจัยโคนมในประเทศไทย (2526-2542) / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, เปล่งศรี อิงคนินันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประสานการพัฒนาชนบท, 2538.
เลขเรียกSF197 ส179 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) / ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-).
เลขเรียก630.7150593 ว546ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลงานวิชาการงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2526-2530 / กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมส่งเสริมการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2532.
เลขเรียก630 ส144ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิจัยด้านการเกษตร / สำนักวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพและนิวเคลียร์เทคนิค กรมว...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและนิวเคลียร์เทคนิค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและนิวเคลียร์เทคนิค, 2544.
เลขเรียกS542.T52ว64 ว65 2544,660.6 ว546ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2539
เลขเรียก923.1593 ท592 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2539 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 : วั...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2, 2540.
เลขเรียก630 ส691อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่งานวิจัยนิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. "สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" ภายในงานเกษต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [2546]
เลขเรียก630 ส225อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา