Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ฉบับที่สอง (พ.ศ. 2552-2554) / สำน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551
เลขเรียกส.ร. 630 พ113ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2553 : ภาคบรรยาย / สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียกS540.A2 ร451 2553,016.63 ก569ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2538 วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2538 ณ โรงแรมมารวยการ์เ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. การประชุมวิชาการ (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2539.
เลขเรียก630.7 ก546ร 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2536 กรมวิชาการเกษตร วันที่ 26-30 เมษายน 2536 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปี กรมวิชาการเกษตร (2536 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2536.
เลขเรียก630.7 ก475ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2538 กรมวิชาการเกษตร วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ.2538 ณ โรงแรมมารวยการ์เดน...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. การประชุมวิชาการ (2538 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2539.
เลขเรียกS405 ก169 2538,630.11 ก17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการสารภี / โดย สุพัตรา แสงทอง
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา แสงทอง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานวิจัย กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน, 2533.
เลขเรียก307.72 ส831ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
38
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประเด็นบทบาทของหน่วยงานอื่นของรัฐกับการศึกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541
เลขเรียก379.593 ร451 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
ชื่อผู้แต่งสิน พันธุ์พินิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
เลขเรียกS544.5.T5 ส724
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการยอมรับสิ่งปฏิบัติใหม่ ๆ ในการดำเนินการเกษตรที่สูง ขอ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2526]
เลขเรียกHD2080.55 .พ12
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนา ความก้าวหน้าของงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก เ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องความก้าวหน้าของงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ (ครั้งที่ 3 : 2531 : เชียงใหม่).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2535
เลขเรียก631.531 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาวิชาการสรุปผลการดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ประจำปีงบป...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการสรุปผลการดำเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (2555 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 2555
เลขเรียกภน 630.95936 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อแผนงานวิจัยทางด้านชีวภาพและกายภ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีต่อแผนงานวิจัยทางด้านชีวภาพและกายภาพ (2532 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2532.
เลขเรียกS493 ก6ผ5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานความก้าวหน้างานวิจัย"รูปแบบการจัดการองค์กรชาวบ้านสู่การจัดการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภูมินิเวศ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ไตรทิพย์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547?].
เลขเรียกS471.T52K45 ธ394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนบนประจำปี 2542 - 2543 ตุลาคม 2542 - มีนาคม 254...
พิมพลักษณ์(สุราษฎร์ธานี) : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7, (25 - -).
เลขเรียกS471.T52S72 ร6 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา