Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องการประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ...
ชื่อผู้แต่งพลาพรรณ คำพรรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2547.
เลขเรียกS544.5.T5 พ456 2545-47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. "สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" : เอกสารเผยแพร่งานวิจัยภายในงาน...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. "สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" (2546 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 2546.
เลขเรียก630.74 น34น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้อมนำคำสอน "พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย / กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรแ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมการข้าว. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียกDS586 ก-น 2560,633.18 ก171น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่องานวิจัยในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก / จัดโดย สำนักนโยบายและแผน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2546.
เลขเรียกZ7164.C842 บ32,016.3071 บ14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสังเคราะห์งานวิจัยการสื่อสารความรู้สู่เกษตรกร = Communication of knowledge to farmers / คณะผู้วิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2552]
เลขเรียกS494.5.C6 บ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดยเกษตรกรและองค์กรชุมชน กรณีโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษต...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย, 2547.
เลขเรียกS494.5.S86 บ35 2547,630.9593 ม686บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2547 เล่มที่ 1 : สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก630.72 ว546ผ 2547 ล. 1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2547 เล่มที่ 2 : สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียก630.72 ว546ผ 2547 ล. 2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550.
เลขเรียก630 ผว191 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
เลขเรียก630 ผว191 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานประจำปี 2542 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7.
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : กรมวิชาการเกษตร, 2543.
เลขเรียกS471.T52S72 ผ4 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัยภายใต้โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท / [คณะจัดทำ อุณาพร เดชจบ, กัญขลี ดีมานะ, กัญญา ...
ชื่อผู้แต่งอุณาพร เดชจบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมเทคโนโลยี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์, 2543.
เลขเรียกS674.43.T5 อ784
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์ม ปี พ.ศ. ..
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยการทำฟาร์ม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [25--]-
เลขเรียก630 ผ191
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย พ.ศ. 2435-2475 (ค.ศ. 1892-1932) = Agricultural development...
ชื่อผู้แต่งเฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.
เลขเรียกS471.ท9 ฌ75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา