Found: 1,313  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการด้านสมรรถภาพบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษาในงานฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเอกชน / ทวีโภค...
ชื่อผู้แต่งทวีโภค เอี่ยมจรูญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540
เลขเรียกปพ 658.3125 ท574ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการด้านสมรรถภาพบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษาในงานฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเอกชน / ปริญญา...
ชื่อผู้แต่งทวีโภค เอี่ยมจรูญ.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก371.3078 ท173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องหลักการฝึกอบรม หลักการและวิธีดำเนินงานในโครงการฝึกอบรมด้านสาธารณ...
ชื่อผู้แต่งทิพย์วรรณ ธรรมผุสนา
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกRA771 ท468
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกอบรม / พิศิษฐ ตัณฑวณิช.
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ ตุณฑวณิช
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : [ม.ป.พ.], 2536.
เลขเรียกว371.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสถาปัตย์ในงานป่าไม้ / สุเมษ แสนยาพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุเมษ แสนยาพันธุ์, 2496-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจ ประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับ...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ภัค บุญยประสพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกว331.11 พ134ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร "มองภาษีอย่างมีอาชีพ" = Evaluation of a traning course entitled Wlook...
ชื่อผู้แต่งณัฐชยาน์ ชมกลิ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ. : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; 2552.
เลขเรียกว 352.669
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร "มองภาษีอย่างมืออาชีพ" [electronic resource] = Evaluation of a traini...
ชื่อผู้แต่งณัฐชยาน์ ชมกลิ่น.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิดของกองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ = An Evaluatio...
ชื่อผู้แต่งพจนกร กัญจินะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 331.2592 พ125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการส่งเสริมสหกรณ์ระดับกลาง / บุญโชว์ สมทรง.
ชื่อผู้แต่งบุญโชว์ สมทรง.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก658.3124 บ439ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ สำหรับพยาบาล = Evaluation of traini...
ชื่อผู้แต่งกลอย แก้วบุดดา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมแบบมุ่งเน้นปฏิกิริยา กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) / ประไพพรรณ นิติ...
ชื่อผู้แต่งประไพพรรณ นิติวัฒนานนท์, 2503-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมแบบมุ่งเน้นปฏิกิริยา กรณีศึกษาบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด = Reaction t...
ชื่อผู้แต่งวรรณา ตติยพรพันธุ์, 2520-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการพัฒนาสื่อการฝึกอบรมทางไกล : ทดสอบคุณภาพ ชุดการเรียนหลักสูตร การบริหารสำหรับ หัวหน้าส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2534.
เลขเรียกHF5549.5 T7 ก63 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย / โดย เจริญศรี ...
ชื่อผู้แต่งเจริญศรี มงคลวิบูลย์
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก658.312404
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา