Found: 1,306  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสรุปและประเมินผลจัดอบรมครูโครงการพัฒนาครูผู้สอน... / วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : ม.ป.ท., 2534
เลขเรียก370.7122 ว346อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1,277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแฉวิธีโกงอภิมหาโปรเจ็กต์ : ไอ้โม่ง CTX 9000 / พิทยา ว่องกุล บรรณาธิการ [ไททรรศ์].
ชื่อผู้แต่งพิทยา ว่องกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2548.
เลขเรียกJQ1745.A55C58 พ63,364.1323 พ993อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
1,278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2537
เลขเรียก658.312404 ส41น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1,279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุมอบรม-สัมมนา / กุลศักดิ์ ฤทธิ์ศรีธร.
ชื่อผู้แต่งกุลศักดิ์ ฤทธิ์ศรีธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
เลขเรียกJQ1746 ก7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการฝึกอบรม = Guidelines for training / วารินทร์ สินสูงสุด, วันทิพย์ สินสูงสุด. [text]
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ สินสูงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2546.
เลขเรียกHF 5549.5.T7 ว483น 2546,658.3124 ว27น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
1,281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาของสหวิทยาลัยพุทธชินราช / อ...
ชื่อผู้แต่งอภิวันท์ ชาญวิชัย, 2491-
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการฝึกอบรมระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา / ปราลีรัชต์ ฉวีสุข.
ชื่อผู้แต่งปราลีรัชต์ ฉวีสุข.
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกHF5549.2.T5 ป477น,375.001 ป453น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1,284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวโน้มการใช้สื่อเพื่อฝึกอบรมของโรงงานอุตสาหกรรม ช่วงปี พ.ศ.2545-2550 = Trends to use the Training M...
ชื่อผู้แต่งเยาวนารถ มาตลอย
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1,285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวโน้มความต้องการแรงงานและการยกระดับฝีมือ (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8) / กรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540.
เลขเรียก331.12
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม / วีรอร วัดขนาด
ชื่อผู้แต่งวีรอร วัดขนาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541
เลขเรียก658.3124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1,287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533
เลขเรียก371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1,288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะวิชาการประมวลผลภาพดิจิทัลประกอบการใช้โปรแกรม Vision Builder [electronic resource] = ...
ชื่อผู้แต่งมานะชัย เพ็ชรรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่นำทางงานวิจัยและพัฒนา กฟผ. = EGAT's R&D roadmap / ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา สายงานรองผู้ว่า...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฝ่าย, 2556.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ผ932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจประเภทโรงพยาบาล [จุลสาร] / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอ...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2553?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา