Found: 4,785  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งณัฐวิภา วิริยา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกLB1731 ณ63,495.91 ณ359ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1,277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งบุญเกิด กลมทุกสิ่ง.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก371.146 บ394ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
1,278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = ...
ชื่อผู้แต่งคนึงนิจ ศรีโตกลิ่น
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549
เลขเรียกวพ 428.3495911 ค144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1,279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี / โดย คนึงนิจ ศร...
ชื่อผู้แต่งคนึงนิจ ศรีโตกลิ่น.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกPE1127.T7 ค36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ในพื้นที่เฉพาะตามกรอบมาตรฐานมัคคุเทศก์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ...
ชื่อผู้แต่งสุริยา ส้มจันทร์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 915.93 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโคร...
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ มั่งคั่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกว371.19 พ176ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1,282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เรื่องวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง สำหรับเยาวชนบ้านนาปัง จังหวั...
ชื่อผู้แต่งพัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก375 พ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1,283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กร ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน = Devel...
ชื่อผู้แต่งกัณฐชา จารุจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โ...
ชื่อผู้แต่งจิระ เฉลิมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...
ชื่อผู้แต่งอรพิน ดวงแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ = The develop...
ชื่อผู้แต่งทวีวัฒน์ รื่นรวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฏจักรเดมมิ่ง = The ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย พันธ์นุรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ เลนะนันท์.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก371.201 อ162ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1,289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประลอง = The development of instructional train...
ชื่อผู้แต่งคมกฤช ขำยัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1,290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพ ในสถานประกอบการบนพื้นฐานของการม...
ชื่อผู้แต่งเยาวรักษ์ ภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา