Found: 1,314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พิมลวรรณ เชื้อบางแก้ว ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยลัยกรุงเทพ, 2555.
เลขเรียกHF5549 .ก648 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) : เอกสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก658.3 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมอย่างมีประสิทธิผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. [text]
ชื่อผู้แต่งวีรวุธ มาฆะศิรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์, 2542.
เลขเรียก658.3124 น15ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกอบรมวิทยากรส่วนกลางเพื่อสำรวจ จปฐ วันที่ 13-16 ส.ค. 28 ณ ศูนย์วิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมปฏิบัติการเรื่องการฝึกอบรมวิทยากรส่วนกลางเพื่อสำรวจ จปฐ. (2528 นครราชสีมา)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุข มูลฐานอาเซียน, 2528.
เลขเรียก307.72
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมแบบซินดิเกต / กริช อัมโภชน์
ชื่อผู้แต่งกริช อัมโภชน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฝึกอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2515.
เลขเรียก658.456
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ QFD. สำหรับการพัฒนาระบบการฝึกอบรม [electronic resource] = The quality function deploymen...
ชื่อผู้แต่งศราวุธ พงศ์สิริจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการศึกษาอบรมหลักสูตรนาย...
ชื่อผู้แต่งสาธิต บำเพ็ญ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก658.3124
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์หลักการศึกษาผู้ใหญ่ในการศึกษาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชนบท ขององค์กรพัฒนาภาคเอกชน : กรณี...
ชื่อผู้แต่งนันทิยา นำเกียรติวงษา
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็น ในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบว...
ชื่อผู้แต่งศศิธร เขียวกอ
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมิณผลการฝึกอบรมบนพื้นฐาน Competency = Training evaluation : Competency-based / อาภรณ์ ภู่วิทย...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียกHF5549.5.T7 อ631ก 2558,658.3124 อ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการจัดการโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงานศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทโซนี่เ...
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ คงพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542
เลขเรียก658.3124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและรักษาความปลอดภัยหมวดงานควบคุมการเดินรถบริษัทรถไฟฟ้...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ เชื้ออาษา, 2515-.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกภน.บว 658.31244 ส616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการให้บริการด้านการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา = A Training service evalua...
ชื่อผู้แต่งพันธ์ศักดิ์ อสงไชยวัฒนกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 658.8342 พ115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความคุ้มค่าเงินในงาน HRD/ ริชาร์ด เอ. สวอนสัน ;ผู้แปลและเรียบเรียง อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.
ชื่อผู้แต่งสวอนสัน, ริชาร์ด เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548.
เลขเรียกHF 5549.5.T7 ส395ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรง...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ บุราณ
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา