Found: 1,314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองชุดการฝึกอบรมผู้นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา / ปริญญานิพนธ์ของ เพียร สุวรรณไตรย์.
ชื่อผู้แต่งเพียร สุวรรณไตรย์.
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียก371.203072 พ617ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเชิงอาสาสมัคร = Volunteer spirit / เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียกBJ1533.G4 ก64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเชิงอาสาสมัคร = Volunteer spirit / เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกร...
ชื่อผู้แต่งธนา นิลชัยโกวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียก302.14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระท...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง, 2515-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทร...
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย บุษบงค์
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนตะวันออกในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา ก...
ชื่อผู้แต่งอนุทิน อินทร์งาม
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระท...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา วณิชชากร, 2517-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา / นิษฐา...
ชื่อผู้แต่งนิษฐา พุฒิมานรดีกุล, 2524-
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกว 371.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมผู้ให้การปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ / ดิเรก ธีระภูธร = A proposed model for trai...
ชื่อผู้แต่งดิเรก ธีระภูธร, 2512-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมเรื่องยาเสพติด สำหรับนักเรียนช่วงขั้นที่ 3 = A PROPOSED TRAINING MODEL ON D...
ชื่อผู้แต่งปิ่นกานต์ ไหลวัฒนา
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกHV5840.T5A1 ป617ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = [A ...
ชื่อผู้แต่งสุรัชดา เอี่ยมน้อย, 2502-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอเกณฑ์การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยฝึกอบรมภาคเอกชน / กมลเนตร ภควากร = A proposition of quality...
ชื่อผู้แต่งกมลเนตร ภควากร, 2516-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวทางการบริหารงานฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาระดับอำเภอ ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา / บุญ...
ชื่อผู้แต่งบุญจันทร์ บัวหุ่ง, 2493-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวทางการฝึกอบรมแบบผสมผสาน สำหรับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / รสมาลิน วรรณวาส.
ชื่อผู้แต่งรสมาลิน วรรณวาส.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมเสริมสมรรถภาพทางวิชาการแก่ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งคำใบ แท่นคำ
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา