Found: 1,307  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรมโดยวิธีสอนทางไกลหลักสูตรความรู้ พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราช...
ชื่อผู้แต่งลักขณา พานิชศุภผล
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกวจ 350.15 ล62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ฝ่ายการอบรมทางวิชาการสาขาวิชาบ...
ชื่อผู้แต่งสายใจ ชุปวา.
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : สำนักวิทยาบริการและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
เลขเรียก023.8 ส657ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการฝึกอบรม CBST ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน [electronic resource]...
ชื่อผู้แต่งปิยะพันธ์ สัณฑมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการฝึกอบรมชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษแบบค่ายกิจกรรม / นิตยา กลางชนีย์ และ อนุวัต ชัยเกียรติธร...
ชื่อผู้แต่งนิตยา กลางชนีย์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก658.3124 น346ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการฝึกอบรมเสริมทักษะ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ของข้าราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = A...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ สิทธิสนธิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
เลขเรียกHF5549.5 T7 จ75 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแร...
ชื่อผู้แต่งอนุชา ละอองพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ ขอ...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ สุมนะกุล, 2499-
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกวจ 350.15 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 23 สัจจา ต...
ชื่อผู้แต่งสัจจา ตระกูลเสนาธง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก375 ส549ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยาการสินเชื่อ" ของพนักงานออมสิน / สมหญิง พ่วงลาภหลาย.
ชื่อผู้แต่งสมหญิง พ่วงลาภหลาย.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก658.3124 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคคลปีงบประมาณ 2534 ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน / กัญญ...
ชื่อผู้แต่งกัญญา ยั่งยืน, 2489-
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในหน่วยงาน ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งนุปกรณ์ จันทราปกรณ์, 2503-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ดินค่ำ และวัสดุปรับปรุงดินจากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรม...
ชื่อผู้แต่งพงศ์เทพ อันตะริกานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งและน้ำมะขามพร้อมดื่ม : รายงานฉบับที่ 2 = Technology tra...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา