Found: 1,314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา / นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร
ชื่อผู้แต่งนันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2549
เลขเรียก658.3124 น633อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอ...
ชื่อผู้แต่งวิไล แพงศรี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2537
เลขเรียก370.113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอบรมและการเป็นวิทยากร = Training management and resource person / นักรบ ระวังการณ์ ... [แ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ก446 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอบรมและการเป็นวิทยากร = Training management and resource person / นักรบ ระวังการณ์ ... [และ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ก446 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผน HRD สู่สหัสวรรษหน้า สำหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพ / ดนัย เทียนพุฒ.
ชื่อผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์, 2543.
เลขเรียกHF5549 ด36 2543,658.3 ด15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ / วรวรรธน์ ศรียาภัย
ชื่อผู้แต่งวรวรรธน์ ศรียาภัย
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : เดอะ บุกส์ พลัส, 2554.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ว276,658.3124 ก17ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดฝึกอบรม = The Management of Training / เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว
ชื่อผู้แต่งเพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์, 2541
เลขเรียก658.3124 พ532ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสัมนา / เกษกานดา สุภาพจน์
ชื่อผู้แต่งเกษกานดา สุภาพจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2540
เลขเรียกHF5549.5.T7 ก781ก,658.312 ก581ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงการ : การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที...
ชื่อผู้แต่งชนัญ วงษ์วิภาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกG156.5.ว63 ช36 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงการฝึกอบรม / โดย ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ และวิรัชพร สรัคคานนท์.
ชื่อผู้แต่งขจรศักดิ์ หาญณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2524.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ข2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับชุมชน คู่มือสำหรับวิทยากร : เครื่องมือประกอบการฝึกอบรม ฉบับแปล / ศูนย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อ้างอิงเพื่อการช่วยเหลือด้านจิตสังคม, สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ, [2552]
เลขเรียกHM251 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพื้นฐาน competency = Training implementation : competency - based /...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกHF5549.5.T7 อ631ก,658.3124 อ631ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารการศึกษาของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึก...
ชื่อผู้แต่งประภาศรี สุขศรีวิไลกุล
พิมพลักษณ์2540
เลขเรียก371.201 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะของการฝึกอบรมเรื่อง การวางแผนการสอนวิชาทฤษฎีช่างอุตสาหกรรม [el...
ชื่อผู้แต่งรัตน์ นาคพุก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ...
ชื่อผู้แต่งนที ราชฉวาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา